Chương trình đào tạo

01/06/2020

1. Chương trình đào tạo 4 năm CDIO (áp dụng từ K63)

STT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

Địa vật lý

2

7520604

Kỹ thuật dầu khí

Khoan khai thác

Khoan thăm dò – khảo sát

Thiết bị dầu khí

Địa chất dầu khí

3

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Lọc hóa dầu

 

2. Chương trình đào tạo 5 năm (2018), (áp dụng từ K59 đến K62)

STT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

52520502

Kỹ thuật địa vật lý

Địa vật lý

2

52520604

Kỹ thuật dầu khí

Khoan khai thác

Khoan thăm dò – khảo sát

Thiết bị dầu khí

Địa chất dầu khí

3

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Lọc hóa dầu

 

3. Chương trình đào tạo 5 năm (2016), (áp dụng từ K58 đến K61)

STT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

52520502

Kỹ thuật địa vật lý

Địa vật lý

2

52520604

Kỹ thuật dầu khí

Khoan khai thác

Khoan thăm dò – khảo sát

Thiết bị dầu khí

Địa chất dầu khí

3

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Lọc hóa dầu