Đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở

03/12/2011

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Bộ môn cho NCS Trần Mạnh Cường về đề tài Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố bẫy phi cấu tạo khu vực bắc bể Cửu Long.

Chaussures d'été

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 06/12/2011;

Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Bộ môn Địa chất Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các thày cô, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các nghiên cứu sinh và các em sinh viên quan tâm tới dự.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Bộ môn cho NCS Nguyễn Xuân Trung về đề tài Mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích Mioxen, mỏ Bạch Hổ (bồn trũng Cửu Long).

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 18/10/2011;

Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Bộ môn Địa chất Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các thày cô, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các nghiên cứu sinh và các em sinh viên quan tâm tới dự.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Bộ môn cho NCS Vũ Ngọc Diệp về đề tài Đặc điểm và mô hình trầm tích cacbonat tuổi Mioxen phần Nam bể trầm tích sông Hồng.

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Thời gian: 8h30 Thứ năm, ngày 06/10/2011;

Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Bộ môn Địa chất Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các thày cô, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các nghiên cứu sinh và các em sinh viên quan tâm tới dự.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Bộ môn cho NCS Trần Đức Lân về đề tài Nghiên cứu độ thấm đá móng granitoit mỏ Bạch Hổ bằng mạng nơron nhân tạo.

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 21/8/2009;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Dầu khí trân trọng kính mời các thày cô, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các nghiên cứu sinh và các em sinh viên quan tâm tới dự.