Đào tạo

+ Thành tích:

- Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 4471 sinh viên. Trong đó: ĐVL: 798, KKT: 2540, ĐCD: 314, LHD: 604, TBDK-CT: 215
- Số lượng sinh viên cao học đã tốt nghiệp: 104 sinh viên. Trong đó: ĐVL: 35, KKT: 45, TBDK-CT: 24
- Số lượng NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: 48. Trong đó: ĐVL: 20, KKT: 22, ĐCD: 6

+ Chuyên ngành đào tạo:

- Kỹ sư: Địa chất dầu khí, Địa vật lý (được lựa chọn đào tạo theo 3 lĩnh vực chuyên sâu sau: Địa vật lý Dầu khí và Biển, Địa vật lý Khoáng sản và Môi trường và Vật lý Địa cầu), Khoan Thăm dò và Khảo sát, Khoan- Khai thác dầu khí, Thiết bị dầu khí, Địa chất dầu khí, Lọc hoá dầu.
- Thạc sĩ: Địa vật lý (được lựa chọn đào tạo theo 3 lĩnh vực chuyên sâu sau: Địa vật lý Dầu khí , Địa vật lý Khoáng sản và Môi trường, Vật lý Địa cầu), Kỹ thuật Máy và Thiết bị mỏ, dầu khí, Kỹ thuật khoan thăm dò và khảo sát, Kỹ thuật Khoan, khai thác và công nghệ dầu khí.
- Tiến sĩ: Địa vật lý, kỹ thuật khoan thăm dò và khảo sát, Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí, Kỹ thuật khoan khai thác dầu khí, Máy và thiết bị khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí.
Nike Air Max