Giáo trình, Bài giảng

Phan Từ Cơ, 2007. Thủy động lực học: Lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ khai thác dầu khí. NXB KHKT, 512 trang.

Adidas Performance

Phan Từ Cơ, 2004. Vật lý vỉa dầu khí. ĐH Mỏ - Địa chất.

Phan Từ Cơ, 2008. Bài tập Vật lý vỉa dầu khí. Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyễn Kim Long, 2005. Trầm tích tướng đá cổ địa lý. Đại học Mỏ - Địa chất.