Đề tài/Hợp đồng KHCN các cấp

Nghiên cứu, xây dựng mô hình nhận dạng, đối sánh, tìm kiếm các đối tượng địa chất trên bản đồ, bản ảnh trong quản lý, dự báo khoáng sản (B2008-02-58 TĐ). 2008-2010.

Zoom Kobe Venomenon VI 6

Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin – bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi. 2011-2012.

Quản lý trữ lượng khoáng sản Việt Nam. 2010.

Nghiên cứu phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK và phân tích thuộc tính địa chấn phục vụ đánh giá đặc tính chứa trong trầm tích Mioxen khu vực lô 103 (B2010-02-120). 2010-2011.

Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng (B2010-02-90). 2010-2011.