Kết quả thi HK2 năm học 2009/10

Cập nhật ngày 27/8/2010 điểm thi Học kỳ 2 năm học 2009/10

Xem tiếp...

DKA K54: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

Bắt đầu từ Khóa 54 (2009 - 2014) Hệ thống đào tạo tín chỉ được áp dụng trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khác với thang điểm 0 - 10 trong Hệ thống đào tạo niên chế, việc đánh giá kết quả thi học phần và xếp loại học tập được áp dụng thang điểm ABCDF và 4 - 0 tương ứng.

Các lớp Dầu khí A và B Khóa 54 là những lớp sinh viên ngành dầu khí đầu tiên được học tập và quản lý theo hệ thống đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Có thể xem Quy chế đào tạo tín chỉ ở đây.

Air Jordan XXX 30 Shoes

Xem tiếp...

DKB K54: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

 

Xem tiếp...

K53: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

 

Xem tiếp...

K52: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

 

Xem tiếp...