Kết quả thi HK2 năm học 2009/10

Cập nhật ngày 27/8/2010 điểm thi Học kỳ 2 năm học 2009/10

TT
Khoá
Lớp
Xem/Tải xuống
Điểm thi lần 1 các môn học
Xem/Tải xuống
Điểm thi lần 2 các môn học
1
51
Địa chất dầu khí
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh; An toàn lao động và bảo vệ môi trường; Tin ứng dụng; Tiếng Anh chuyên môn; Đồ án Địa chất dầu khí II; Thực tập giáo học Địa chất dầu khí; Địa chất công trường dầu khí phần II
 
2
51
Địa vật lý
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Xử lý số liệu địa vật lý; Địa chất biển và bể trầm tích; An toàn và bảo vệ môi trường; Kiến tạo mảng; Địa vật lý giếng khoan; Địa chất dầu khí; Kỹ thuật số và máy địa vật lý; Thực tập giáo học Địa chấn + ĐVL giếng khoan; Vật lý thạch học; Phương pháp tìm kiếm và thăm dò dầu khí
 
3
51
Khoan khai thác dầu khí
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Thu gom - xử lý dầu khí; Kỹ thuật mỏ dầu khí; Khoan định hướng; Tin ứng dụng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thiết bị dầu khí
 
4
51
Lọc – Hóa dầu
Xem/Tải xuống toàn bộ: Công nghệ lọc dầu + Đồ án; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp; Cơ khí và máy trong công nghệ lọc hoá dầu; Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia
 
5
51
Thiết bị dầu khí và Công trình
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí; Thiết bị xử lý sản phẩm khai thác; Công nghệ sửa chữa máy; Đồ án thiết bị khai thác dầu khí
 
6
52
Địa chất dầu khí
Xem/Tải xuống toàn bộ: Địa hoá dầu khí; Địa chất dầu khí 2; Phân tích bể trầm tích; Địa chấn và minh giải TL; Công nghệ Khoan DK; Vật lý vỉa dầu khí; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Địa vật lý giếng khoan 2
 
7
52
Địa vật lý
Xem/Tải xuống toàn bộ: Lịch sử Đảng CSVN; Thăm dò phóng xạ; Ngoại ngữ chuyên môn; Xác suất thống kê; Thăm dò điện; Thực tập địa chất đại cương; Thực tập địa chất cấu tạo
 
8
52
Khoan – Khai thác dầu khí
Xem/Tải xuống toàn bộ: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Máy thuỷ lực và máy nén khí; Hoá học dầu mỏ; Vật lý vỉa dầu khí; Chi tiết máy; Thực tập xưởng cơ khí
 
9
52
Khoan thăm dò
Xem/Tải xuống toàn bộ: Lịch sử Đảng CSVN; Địa vật lý đại cương; Thiết bị khoan thăm dò khảo sát; Chi tiết máy; Nguyên lý phá huỷ đất đá; Thực tập giáo học
 
10
52
Lọc – Hoá dầu
Xem/Tải xuống toàn bộ: Lịch sử Đảng CSVN; Hoá học Polyme; Quá trình và thiết bị truyền nhiệt; Công nghệ sinh học đại cương; Hoá hữu cơ 2; Hoá lý 2
 
11
52
Thiết bị dầu khí
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Kỹ thuật ma sát; Kỹ thuật điện; Thiết bị động lực; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật gia công cơ khí 2; Công nghệ khai thác; Chủ nghĩa xã hội khoa học
 
12
53
Địa chất dầu khí
Xem/Tải xuống toàn bộ: Thực tập địa chất đại cương; Địa chất cấu tạo; Trắc địa phổ thông và trắc địa mỏ; Địa vật lý đại cương; Địa mạo trầm tích đệ tứ; Thạch học; Thực tập trắc địa đại cương
 
13
53
Địa vật lý
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Địa mạo trầm tích đệ tứ; Địa chất cấu tạo; Kỹ thuật khoan; Phương pháp tính; Kỹ thuật điện tử; Trắc địa cơ sở và trắc địa mỏ; Hàm phức; Lý thuyết trường
 
14
53
Khoan – Khai thác dầu khí
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Công nghệ vật liệu; Sức bền vật liệu; Kỹ thuật điện; Thuỷ khí động lực; Trắc địa đại cương; Vẽ kỹ thuật; Hoá lý – Hoá keo; Địa chất cấu tạo; Thực tập trắc địa phổ thông
 
15
53
Khoan thăm dò
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Sức bền vật liệu; Thuỷ khí động lực; Thực tập địa chất đại cương; Trắc địa phổ thông và trắc địa mỏ; Thực tập trắc địa đại cương; Địa chất cấu tạo; Kỹ thuật điện- điện tử; Xác suất thống kê
 
16
53
Lọc – Hoá dầu A
Xem/Tải xuống Phần 1; Phần 2: Vật liệu học đại cương; Kỹ thuật điện tử; Hoá vô cơ 2; Vẽ kỹ thuật; Cơ ứng dụng; Hoá phân tích; Toán tối ưu
 
17
53
Lọc – Hoá dầu B
Xem/Tải xuống toàn bộ: Vật liệu học đại cương; Kỹ thuật điện tử; Hoá vô cơ 2; Vẽ kỹ thuật; Hoá phân tích; Toán tối ưu; Cơ ứng dụng
 
18
53
Thiết bị dầu khí
Xem/Tải xuống toàn bộ: Sức bền vật liệu + Thí nghiệm; Kỹ thuật nhiệt; Nguyên lý máy + Bài tập lớn; Cơ học kết cấu và lý thuyết đàn hồi; Thuỷ khí kỹ thuật; Vật lý 3
 
19
54
Dầu khí A

Xem/Tải xuống toàn bộ: Tiếng Anh 2; NLCB Chủ nghĩa Mác Lê-nin; Giải tích 2; Vật lý đại cương; Hóa đại cương

(có thể hơi chậm do kích thước của file > 8MB, 28 trang)
 
20
54
Dầu khí B

Xem/Tải xuống toàn bộ: Tiếng Anh 2; NLCB Chủ nghĩa Mác Lê-nin; Giải tích 2; Vật lý đại cương; Hóa đại cương

(có thể hơi chậm do kích thước của file > 8MB, 29 trang)