DANH SÁCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ (K44-K49)

 

 

KHÓA 49 (2004-2009)
TT Họ và tên Tên đề tài
01 Bùi Văn Cường Nghiên cứu cấu trúc địa chất vòm Nam Bạch Hổ, đánh giá trữ lượng dầu khí và thiết kế giếng khoan thẩm lượng cho khu vực BK 2000.
02 Phạm Văn Chiến Nghiên cứu địa chất mỏ Bạch Hổ, đặc trưng thấm chứa của trầm tích Oligocen và tính trữ lượng tầng VIII trong trầm tích Oligoce dưới ở khối Bắc.
03 Phạm Thị Thùy Dung Nghiên cứu cấu trúc địa chất , đánh giá trữ lượng dầu khí trong trầm tích Miocen dưới cấu tạo Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 bể Cửu Long
04 Phí Ngọc Đông Phân tích tài liệu địa chất, địa vật lý xác định các đới nứt nẻ tầng đá móng Granitoid cấu tạo A lô 11-1 bể Nam Côn Sơn
05 Nguyễn Văn Hiếu Nghiên cứu địa chất và tính trữ lượng khí tại vị trí của mỏ khí D14 thuộc miền võng Hà Nội.
06 Nguyễn Hữu Khanh Phân tích hiện trạng khai thác và ứng dụng phần mềm CMG tính toán dự báo khai thác đối tượng Miocen dưới mỏ Bạch Hổ
07 Vũ Viết Khiêm Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khai thác tận thu thân dầu cát kết Miocen dưới mỏ Bạch Hổ.
08 Dương Đức Lâm Nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực phía Bắc bể sông Hồng, đánh giá tiềm năng khí tại cấu tạo T trên lô L và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo T.
09 Ninh Hoàng Long Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 113 bể sông Hồng và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo H.
10 Phùng Văn Phông Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 01/97 và 02/97 bắc bể trầm tích Cửu Long và thiết kế giếng khoan thẩm lượng V-3x trên cấu tạo V.
11 Đặng Văn Tỉnh Nghiên cứu cấu trúc địa chất , tính trữ lượng dầu khí và thiết kế giếng khoan thẩm lượng khu vực đông bắc Mỏ Bạch Hổ.
12 Vũ Thị Tuyền Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá trữ lượng dàu khí trong trầm tích Oligocen và thiết kế giếng khoan thẩm lượng cấu tạo X thuộc lô 15 - 01 trong bể Cửu Long
13 Quách Văn Tuyến Cấu trúc địa chất bể Cửu Long, đặc điểm trầm tích Oligocen lô 16 và ảnh hưởng của chúng đến khả năng chứa dầu.
14 Lê Văn Thành Tính trữ lượng dầu khí tại vị bằng phương pháp cân bằng vật chất cho khối K và L mỏ Đại Hùng.
15 Hồ Thị Thành Nghiên cứu địa hóa đá mẹ lô 46 bể MaLay - Thổ Chu
16 Nguyễn Văn Sử Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dàu khí cấu tạo S lô 103 khu vực phía bắc bể sông Hồng. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo S.
17 Nguyễn Thanh Tùng Tính toán các thoogn số vật lý thạch học từ tài liệu ĐVL giếng khoan, áp dụng cho tầng C30 - Oligocen mỏ sư tử đen bể Cửu Long.
18 Nguyễn Công Tuấn Xác định đới chuyển tiếp, ranh giới dầu nước và các thông số vật lý thạch học của tầng SP R7 - cấu tạo X lô 11.1 bồn trũng Nam Côn Sơn
19 Nguyễn Văn Trung Phân tích hiện trạng khai thác ở khối trung tâm móng mỏ Bạch Hổ.
20 Nguyễn Văn Thỉnh Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Rồng và tính trữ lượng dầu móng Đông Nam Rồng.
21 Nguyễn Sỹ Tuấn Tính trữ lượng dầu của cấu tạo H thuộc lô 15-02/01 bồn trũng Cửu Long
22 Nguyễn Văn Sáng Phân tích thử vỉa DST giếng khoan sư tử chúa 15-1-SC-10x, mỏ Sư tử chúa.
23 Vũ Minh Quang Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Bạch Hổ và tính trữ lượng tầng 23 Miocen dưới mỏ Bạch Hổ
24 Lê Thị Minh Uyên Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo U lô 107, phía bắc bể sông Hồng. Tính trữ lượng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo U lô 107.
25 Tạ Thị Vui Đặc điểm địa hóa đá mẹ trũng Phượng Ngãi khu vực miền vòng Hà Nội.
26 Nguyễn Thị Hồng Xoan Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí, thiết kế giếng khoan thẩm lượng trên cấu tạo B của rìa đông bắc miền võng Hà Nội.
27 Tô Văn Sơn Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng khi Condensat mỏ Hải Thạch
28 Hoàng Tuấn Anh Đánh giá tiềm năng dầu khí lô B – 52/97 bể MaLay – Thổ Chu, thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Cá Voi
29 Phạm Quý Hải Xác định tính chất vật lý – thạch học đá chứa trầm tích vụn Miocen dưới – giữa ở lô 05-1b, bể trầm tích Nam Côn Sơn
30 Lê Ngọc Hậu Nghiên cứu đặc điểm địa hóa đá mẹ lô 102 bắc bể sông Hồng

 

KHÓA 45 (2000-2005)
TT Họ và tên Tên đề tài
01 Trương Bá Vấn Nghiên cứu cấu trúc địa chất và hiện trạng khai thác tầng Mioxen hạ vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
02 Nguyễn Lĩnh Thái Cấu trúc địa chất bể Cửu Long. áp dụng phương pháp trường ứng suất để nghiên cứu kiến tạo, ảnh hưởng tới sự hình thành và dịch chuyển dầu khí mỏ Rạng Đông.
03 Nguyễn Xuân Vững Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí các lô 102,106 bể trầm tích sông Hồng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cáu tạo YT lô 106.
04 Hoàng Thị Lan Nghiên cứu địa chất và khả năng ứng dụng Polymer trong bơm ép nhằm nâng cao hệ ố thu hồi dầu cho móng mỏ Bạch Hổ.
05 Trần Văn Hà Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 52 bể Ma Lay Thổ Chu. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Đ- H.
06 Hoàng Văn Vân Đặc điểm sét Neogen và áp dụng phương pháp phân nhóm để đánh giá vai trò chắn dầu khí bể Nam Côn Sơn.
07 Trần Ngọc Bảo Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính chất thủy động lực học thân dầu Oligoxen dưới khu vực khối II vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
08 Nguyễn Hùng Cứ Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Rồng. Thiết kế giếng khoan thăm dò khu vực Đông Bắc Rồng.
09 Hoàng Văn Thường Nghiên cứu cấu trúc địa chất, phân tích hiện trạng khai thác mỏ khí Tiền Hải. Đánh giá tiềm năng dầu khí trũng Đông Quan thuộc miền vòng Hà Nội, bể trầm tích sông Hồng.
10 Đinh Thị Hạnh Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm đá mẹ sinh dầu khí của khu vực miền võng Hà Nội.
11 Nguyễn Khắc Trường Nghiên cứu cấu trúc địa chất và hiện trạng khai thác tầng Oligoxen dưới vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
12 Lưu Văn Vịnh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, thiết kế giếng khoan thăm dò BQ-18X nâng cấp trữ lượng dầu trong thành tạo Oligocene cấu tạo trung tâm khu vực phía Nam mỏ Bạch Hổ.
13 Dương Trung Kiên Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí  phần phía Bắc bể trầm tích sông Hồng. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo BN lô 102.
14 Lê Văn Trung Đánh giá tiềm năng sinh dầu khí của đá mẹ lô 102,103 Bắc bể trầm tích sông Hồng.
15 Vũ Hồng Cường Nghiên cứu cấu trúc địa chất, áp dụng địa chấn địa tầng trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí cấu tạo rạng đông lô 15-2.
16 Bùi Hữu Phước áp dụng carota khí đánh giá vỉa sản phẩm và nghiên cứu tầng áp suất cao ở giếng khoan BH - 2X mỏ Bạch Hổ.
17 Trần Hữu Đạt Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng dầ tại         ban đầu vỉa sản phẩm Miocen hạ mỏ Rạng Đông - Bồn Trũng Cửu Long bằng phương pháp cân bằng vật chất.
18 Đỗ Thành Công Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá hiệu quả bơm ép nước tầng Oligoxen dưới vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
19 Nguyễn Thị Mai Nghiên cứu cấu trúc địa chất và phân tích hiệu quả bơm ép nước của tầng Miocen hạ mỏ Bạch Hổ.
20 Nguyễn Viết Dũng Nghiên cứu sự phân bố độ thấm và ảnh hưởng của chúng tới hiện trạng khai thác ở móng mỏ Bạch Hổ.
21 Trần Quốc Nam Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 16,17 bể Cửu Long và thiết kế giếng khoan tìm kiếm ở cấu tạo khe.
22 Nguyễn Lê Trung Nghiên cứu cấu trúc địa chất, tiềm năng dầu khí lô 11 - 02 bể Nam Công Sơn và tính trữ lượng khí cấu tạo Rồng đôi tây bằng phương pháp thể tích và mô phỏng Monte - Carlo.
23 Đặng Thị Tuyến Nghiên cứu cấu trúc địa chất, phân tích hiện trạng khai thác tầng Miocen dưới mỏ Bạch Hổ và đề xuất các phương án nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu.
24 Khương Trung Sơn Nghiên cứu cấu trúc địa cất và đánh giá tiềm năng dầu khí lô 04 - 3 bể Nam Côn Sơn, thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Đại Bàng.
25 Lê Trung Tâm Đặc điểm địa chất mỏ Bạch Hổ - Phương pháp phân tích tướng thạch học theo tài liệu địa vật lý giếng khoan, áp dụng cho khu vực khối I vòm Bắc Oligocen dưới mỏ Bạch Hổ.
26 Dương Bình Nghiên cứu cấu trúc địa chất, thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo 4X, phần Đông Bắc bể trầm tích sông Hồng.

 

KHÓA 44 (1999-2004)
TT Họ và tên Tên đề tài
01 Phạm Đức Việt Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc trưng thủy động các giếng khoan trong quá trình khai thác tầng Miocen và hạ vòm trung tâm mỏ Bạch Hổ.
02 Nguyễn Nam Hải Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Bạch Hổ - phân tích tình trạng khai thác và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi tầng Oligocen dưới - Block2 mỏ Bạch Hổ
03 Vũ Thành Dương Các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi và lấy ví dụ xử lý 1 giếng khai thác dầu 818 - MSP 8 bằng Nhũ tương dầu - axit khối Bắc móng mỏ Bạch Hổ.
04 Nguyễn Viết Thái Tính trữ lượng dầu khí của tầng I - Miocen hạ mỏ Rubi
05 Nguyễn Đình Toàn Phân tích tình trạng bơm ép nước giữ áp xuất vỉa khối trung tâm thân dầu trong móng mỏ Bạch Hổ.
06 Nguyễn Quang Việt Đánh giá phát triển đối tượng móng Đông Nam Rồng bởi mô phỏng thủy lực vỉa giải bằng phương pháp số.
07 Phạm Thị Hải Vân Xây dựng mô hình vỉa chứa sản phẩm BI Miocen hạ mỏ Rạng Đông
08 Đinh Văn Hùng Đặc điểm địa chất, tiềm năng dầu khí lô 106 bể sông Hồng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm đối tượng móng cấu tạo H
09 Lê Quang Long Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 11 - 2 bể Nam Côn Sơn - Thiết kế giếng khoan thẩm lượng cho tầng chứa khí C cấu tạo Rồng Đôi.
10 Đoàn Thanh Bình Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 103 bể sông Hồng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm thành tạo miocen trung - hạ, cấu tạo Triệu Sơn
11 Phạm Văn Tuyến Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan thẩm lượng cấu tạo Ruby lô 01 bể Cửu Long
12 Bùi Quốc Khánh Xác định đặc điểm địa hóa và tiềm năng sinh dầu khí tầng đá mẹ khu vực mỏ Bạch Hổ
13 Nguyễn Thị Loan Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Đại Hùng phân tích cơ sở địa chất các tầng đá chứa lục nguyên cho quá trình bơm ép nước duy trì áp suất vỉa khối X mỏ Đại Hùng.
14 Phạm Thị Liêm Nghiên cứu cấu trú mỏ, phân tích cơ sở địa chất thiết kế giếng khai thác tại khối Y mỏ Đại Hùng
15 Nguyễn Đức Hảo Nghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm năng dầu khí miền võng Hà Nội. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm cấu taih X
16 Ngô Kiều Oanh Nghiên cứu cấu trúc địa chất phía Nam bể sông Hồng. Đánh giá tiềm năng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng lô 117
17 Trần Trọng Tân Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 46 bể MaLay - Thổ Chu. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng A.
18 Phạm Nhật Quang Đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ rồng thiết kế giếng khoan thăm dò R - 10 cấu tạo Đông Bắc Rồng.
19 Đặng Minh Giang Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí lô 115-2 bể Cửu Long. Thiết kế giếng khoan thăm dò cấu tạo Vừng Đông
20 Lường Nhật Nam Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm môi trường trầm tích Miocen trung, Miocen thượng trên cơ sở các tài liệu địa chấn qua lỗ 102 bồn trầm tích sông Hồng.
21 Nguyễn Huy Vinh Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá môi trường lắng đọng trầm tích Miocen qua tài liệu địa vật lý giếng khoan tại các giếng 102 CQ, 103 TG, 103 TH lô 102 và 103 Bắc bể trầm tích sông Hồng.
22 Nguyễn Thị Diệu Thúy Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm lỗ rỗng của đá chứa Cacbonat mỏ Lan Đỏ lô 16.1 bể Nam Côn Sơn.
23 Đặng Toàn Khoa Đặc điểm địa hóa đá mẹ và tiềm năng dầu khí lô 09, bể Cửu Long
24 Nguyễn Huy Hoàng Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí lô 102 bể sông Hồng. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo A
25 Nguyễn Thành Long Minh giải tài liệu thử vỉa DST tầng chứa cát kết I90 của giếng khoan Thanh Long - A1, thuộc cấu tạo Thanh Long vùng chồng lấn PM3 - CAA, bể Malay.
26 Nguyễn Trường Giang Nghiên cứu cấu trúc địa chất, phân tích hiện trạng khai thác khối I vòm Bắc Oligocen hạ mỏ Bạch Hổ
27 Ngô Văn Vững Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 12 E bể Nam Côn Sơn và thiết kế giếng khoan tìm kiếm cấu tạo Y.
28 Vũ Thị Nam Nghiên cứu đặc điểm địa chất và tính toán trữ lượng dầu khí vỉa 2 tầng 23 của trầm tích Miocen mỏ Bạch Hổ.
29 Bùi Thị Vân Nghiên cứu đặc điểm địa chất, lý thuyết các phương pháp thử vỉa và áp dụng chúng để phân tích tài liệu thử vỉa giếng RD - 3X tầng Miocen hạ mỏ Rạng Đông.
30 Đỗ Minh Tiệp ứng dụng phương pháp GDI đánh giá khả năng phân bố và thay đổi của tầng chứa trong trầm tích Oligocen và Miocene dưới ở bể Phú Khánh.
31 Nguyễn Đức Thắng Xác định độ bão hòa dầu của trầm tích Miocen trung và hạ khu vực giếng khoan 05 - DH - 14X của mỏ Đại Hùng.
32 Mạc Xuân Tập Xây dựng mặt cắt tướng trầm tích từ tài liệu Carota và mẫu lõi cho zone 1 Miocen hạ mỏ Rạng Đông