DANH SÁCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ (K50-K56)

 

KHÓA 56 ( 2011 - 2016)
TT Họ Tên Tên đề tài
1 Nguyễn Khắc  Chương Nghiên cứu và đánh giá chất lượng đá chứa trầm tích lục nguyên giếng TT, lô 09-3/12 bể Cửu Long.
2 Bùi Tiến  Cường Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất của Lô 124 - bể Phú Khánh
3 Nguyễn Văn  Đông Phân tích hiện trạng khai thác khối Trung tâm móng mỏ Bạch Hổ và đánh giá hiệu quả phương pháp xử lý axit vùng cận đáy giếng 8003-BK8
4 Nguyễn Duy  Đức Minh giải tài liệu thử vỉa DST giếng D - 2X để đánh giá tập C, tầng Oligocen trên,mỏ X, lô Y bể Cửu Long
5 Nguyễn Hữu  Đức Nghiên cứu cấu trúc địa chất, tính toán trữ lượng dầu khí trong trầm tích Miocene dưới mỏ Gấu Trắng, lô 09-1 bể Cửu Long.
6 Nguyễn Trung  Đức Đặc điểm địa hóa đá mẹ tuổi Oligocen và tiềm năng dầu khí của cấu tạo X lô A khu vực Đông Bắc bể Sông Hồng.
7 Phan Duy Đức Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo A lô Z khu vực Bắc bể sông Hồng
8 Trương Anh  Đức Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 101-100/4, bể Sông Hồng và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo H
9 Bùi Văn  Dũng

Nghiên cứu đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích tầng Mioxen dưới mỏ HH bể Cửu Long

10 Nguyễn Nhật  Hàn Vy Xây dựng mô hình địa chất và tính trữ lượng tập cát kết Mioxen mỏ X bể Sông Hồng
11 Lê Song  Hào Phân tích Variogram dự báo phân bố thân cát mỏ X-bồn trũng Cửu Long.
12 Hà Thế Hiển Xây dựng mô hình địa chất và tính trữ lượng tại chỗ tập vỉa B50, hệ tầng Bạch Hổ mỏ X, lô Y bể Cửu Long.
13 Trần Xuân  Hiệp Phân tích thử vỉa DST giếng khoan A-1X, tầng E3 mỏ A bể trầm tích Cửu Long
14 Nguyễn Đức  Hoàng Đánh giá tiềm năng dầu khí tính trữ lương dầu cấu tạo A4 - mỏ Kim Hầu, lô A bể Cửu Long
15 Vũ Quốc  Hùng Đánh giá đặc điểm vật lý thạch học tầng cát kết Miocene giữa của cấu tạo X, lô Y bể Nam Côn Sơn
16 Lâm Quang  Hưng Xác định khoảng thử vỉa DST cho tầng cát kết Miocen giữa BII.1.10 tại giếng khoan H-2X, mỏ H, bể Cửu Long
17 Nguyễn Duy  Hưng Xây dựng mô hình địa 3D cho hệ tầng Trà Tân dưới, cấu tạo Cá Vàng thuộc khu vực Đông Bắc bể Cửu Long.
18 Nguyễn Thị  Hương Xây dựng mô hình địa chất và tính trữ lượng cho tầng chứa C50 và C90 của cấu tạo X, Lô 103 - 107 thuộc Bể Sông Hồng
19 Phạm Thu  Hường Đánh giá đặc điểm thạch học tầng chứa X từ tài liệu của giếng 107-H-1X
20 Đỗ Đức  Huy Đặc điểm cấu trúc địa chất và tính trữ lượng dầu khí trong trầm tích Oligoxen dưới khu vực Đông mỏ Rồng thuộc lô 09-1, bể Cửu Long
21 Nguyễn Xuân  Khánh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 102. Tính trữ lượng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo K.
22 Nguyễn Ngọc  Khoa Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí phần phía tây lô A ngoài khơi Myanmar và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng
23 Nguyễn Văn  Kiên Nghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực lô 103 và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo H - lô 103 phía Bắc Bể Sông Hồng
24 Nguyễn Hồng  Lâm Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính toán trữ lượng dầu khí tại chỗ tập M, mỏ Lục Ngọc, bể Cửu Long
25 Vũ Thành Luân Nghiên cứu cấu trúc địa chất,đánh giá tiềm năng lô 11.1và tính trữ lượng cho cấu tạo X lô 11.1 bể Nam Côn Sơn
26 Bùi Thị  Mỹ Linh Phân tích môi trường trầm tích của tập F tầng Oligoxen trên phía Đông Bắc, mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long 
27 Lại Xuân  Phúc Thiết kế nứt vỉa thủy lực cho tầng chứa Oligoxen giếng Y-1X, mỏ Y, lô X,bể Cửu Long.
28 Nguyễn Đăng  Quyền Phân tích thử vỉa DST giếng khoan S-1X ở mỏ S, lô A bể Malay Thổ Chu
29 Nguyễn Trọng  Sơn Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 10 & 11-1 bể Nam Côn Sơn và tính trữ lượng cho tầng móng cấu tạo X - Lô 10
30 Phạm Văn  Thanh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo Cá Mập, Lô K, Vùng Usturt, Cộng hòa Uzbekistan
31 Phạm Thị  Thương Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X, lô 16.1, bể Cửu Long
32 Vương Văn  Tiến Phân tích hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu tầng Mioxen hạ mỏ A, lô 15-1, bể Cửu Long
33 Cấn Thị  Tình Khái quát về công tác xử lý vùng cận đáy giếng và đưa ra giải pháp xử lý giếng 8011-BK17-mỏ Bạch Hổ
34 Nguyễn Đình  Toán Nghiên cứu đặc điểm thạch học và tính chất vật lý đá chứa tầng Oligocen trên, mỏ X, lô 09/01 bể Cửu Long
35 Nguyễn Khắc  Toàn Ứng dụng hàm J trong xây dựng mô hình độ bão hòa nước mỏ Y, bể trầm tích Cửu Long.
36 Bùi Xuân Tới Phân tích môi trường trầm tích tập A phần dưới Miocene sớm lô X phía Tây Nam bể Cửu Long
37 Đỗ Thị  Trang Đánh giá tiềm năng sinh hydrocacbon của đá mẹ khu vực lô 16.1 bể Cửu Long
38 Ngô Thế  Trung Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Gấu Con 1, lô Gấu Xám, CHND Campuchia.
39 Hoàng Công  Tuấn Đặc điểm thạch học và môi trường thành tạo tập cát kết tầng Mioxen dưới mỏ T, lô 09-3/12 bể Cửu Long 
40 Mai Thị  Tươi Xây dựng mô hình địa chất cho tập Miocen sớm – giữa và tính trữ lượng khí tầng 3 thuộc cấu tạo X, lô Y, bể Sông Hồng”.
41 Lương Ngọc  Tuyên Nghiên cứu cấu trúc địa chất bể Cửu Long và tính trữ lượng dầu và khí hòa tan mỏ Thỏ Trắng, lô 09-1
42 Nguyễn Thị  Vân Minh giải tài liệu Địa vật lý giếng khoan giếng TB-1X và tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích mỏ B, lô 102-106 bể Sông Hồng
43 Vũ Hoàng Việt Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng dầu trong trầm tích Miocen dưới khu vực Trung Tâm và Nam Trung Tâm Rông  bể Cửu Long
44 Nguyễn Thị  Yến Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X lô Miền võng Hà Nội 02

 

 

 

 

 

KHÓA 55 ( 2010 - 2015)
STT Họ Tên Tên đề tài
1 Phạm Thị Thanh  Ngát Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm CT - 1X trên khu vực Đông Bắc, cụm cấu tạo Cá Tầm, lô 09-3/12, bể Cửu Long.
2 Ngô Quang  Tân Đánh giá trữ lượng dầu tại chỗ tập BI-S2 tầng Miocene dưới mỏ X, lô 15-2/01, bể Cửu Long bằng phương pháp thể tích.
3 Nguyễn Huyền  Toản Phân tích và đánh giá hiệu quả của phương pháp xử lý axit vùng cận đáy giếng của Giếng khoan 1X BK 10 trên móng thuộc vòm trung tâm của mỏ Bạch Hổ.
4 Phạm Trung  Kiên Phân tích tài liệu thử vỉa giếng khoan DM-4X và tính toán trữ lượng của mỏ Diamond, bồn trũng Cửa Long.
5 Hoàng Kim  Nam Xây dựng mô hình địa chất tầng chứa sản phẩm Mioxen dưới mỏ Gấu Trắng lô 09-1 bể trầm tích Cửa Long
6 Đỗ Văn  Thao  Xây dựng mô hình thủy động lực và dự báo sản lượng khai thác mỏ Gấu trắng lô 09 - 1 bể trầm tích Cửu Long
7 Đinh Huy  Anh  Xây dựng mô hình độ rỗng 3D cho tập chứa tuổi Mioxen giữa mỏ Y bể Cửu Long.
8 Nguyễn Thị  Nhung Nguyên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan Rồng Vàng - 1X, vùng Usturt, Cộng hòa Uzbekistan .
9 Đào Mạnh  Linh Nghiên cứu đặc điểm địa chất, dự báo tiềm năng dầu khí và lựa chọn vị trí giếng khoan tìm kiếm tầng chứa Cacbonat trước Kainozoi lô B, phần Bắc bể Sông Hồng.
10 Nguyễn Thị  May Nâng cao sản lượng và hệ số thu hồi cho vỉa I36, mỏ X, lô PM3 CAA, bằng phương pháp chuyển vỉa đối với giếng khai thác.
11 Nguyễn Thị Thùy  Dung Đặc điểm địa hóa đá sinh miền võng Hà Nội.
12 Nguyễn Hữu  Huy Phân tích hiện trạng khai thác và đánh giá hiệu quả giải pháp bơm ép nước tầng Miocen dưới mỏ Bạch Hổ.
13 Phạm Quyết  Thắng Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng tầng 29 oligocen trên mỏ Thỏ Trắng, lô 09-1, bể Cửu Long.
14 Đoàn Thị Thu  Thảo Đánh giá trữ lượng tầng chứa trong tài liệu DST giếng khoan TGT 10X lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng.
15 Chu Văn  Duy Nghiên cứu đặc điểm thạch học trầm tích tập cát kết Oligocen dưới từ tài liệu mẫu của giếng khoan A mỏ X, lô 15-1 bể Cửu Long.
16 Lưu Thanh  Minh giải cấu trúc nóc móng và tính trữ lượng tại vị trí cấu tạo G lô 11 - 1 bể Nam Côn Sơn.
17 Ngô Anh  Tính trữ lượng Mioxen hạ mỏ Gấu Trắng, lô 09 bể Cửu Long
18 Đoàn Ngọc  Chung Phân tích môi trường trầm tích C30 lô 15 - 1 mỏ X bể Cửu Long
19 Nguyễn Tá  Đô Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt và khôi phục lại lịch sử kiến tạo lô X, Bắc bể sông Hồng và mối liên quan đến sự hình thành, tích tụ và phá hủy dầu khí.
20 Phạm Thanh  Sao Xác định tính chất của các hệ thống đứt gãy theo các tài liệu địa chấn (Inline, crossline, Depthslice) mỏ X lô Y bồn trũng Cửu Long.
21 Đặng Thị  Phương Nghiên cứu cấu trúc và tính trữ lượng dầu khí cho tầng 28, Oligocene trên , Mỏ A, lô 09-1, Bể Cửu Long
22 Vũ Văn  Hậu Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm B - 1X bể Nam Côn Sơn.
23 Nguyễn Ngọc  Vinh Nghiên cứu đặc điểm địa chất, tính trữ lượng dầu khí tầng Y Miocene hạ, Mỏ X, lô A, Bể Cửu long.
24 Trần Thị Vân  Anh Xây dựng mô hình địa chất và tính trữ lượng tập Y mỏ X lô 46-02, bể Malay Thổ Chu
25 Nguyễn Thế  Anh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo A-2X lô 04-1 bể Nam Côn Sơn.
26 Hoàng Trọng  Chung Đánh giá trữ lượng dầu khí tại chỗ tập vỉa BI 1-20, mỏ Đại Nam, lô 01/97 và 02/97 bể Cửu Long.
27 Nguyễn Duy  Đại Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô A. Tính trữ lượng khí - condensat tại chỗ tầng chứa E60 mỏ Y, lô A  bằng phương pháp thể tích bể Cửu Long.
28 Đỗ Tiến  Hoàng Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan trên cấu tạo H lô 01 khu vực miền võng Hà Nội.
29 Đỗ Văn  Tuấn Đánh giá tiềm năng dầu khí lô A, xếp hạng và lựa chọn cấu tạo triển vọng nhất của bể S, Công hòa dân chủ nhân dân Lào.
30 Võ Kim  Anh Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Miocen trên lô 123 bể Phú Khánh
31 Nguyễn Thị  Dung Ứng dụng phương pháp PLT để quản lý khai thác cho mỏ X Nam Rồng - Đồi Mồi.
32 Trịnh Đăng  Tấn Xây dựng mô hình 3D cấu trúc Sói Xám mỏ Thỏ Ngọc lô 99 - 18 Bắc - Nam bể Malay
33 Phạm Hoài  Thu Đặc điểm địa chất khu vực ngoài khơi nước sâu và nghiên cứu môi trường trầm tích đá chứa Carbonat tuổi Jura muộn phía Tây Bắc - Cu Ba, lô H32.
34 Đặng Ngọc  Vinh Phân tích hiện trạng khai thác và đánh giá hiệu quả của hệ thống bơm ép nước duy trì áp suất vỉa cho tầng oligoxen dưới mỏ Bạch Hổ.
35 Phan Văn  Thắng Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô A, bể Cửu Long. Tính trữ lượng dầu tại chỗ tầng chứa E70 mỏ Y, lô A, bể Cửu Long 
36 Vũ Đức  Cảnh Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 09-1 bể trầm tích Cửu Long. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo GT-1X.
37 Trần Đình  Hùng Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 09-1 bể trầm tích Cửu Long. Tính trữ lượng dầu khí tầng Oligocen trên mỏ Mèo Trắng.
38 Trịnh Văn  Năm Phân tích trạng thái khai thác tầng 23 miocen dưới mỏ Bạch Hổ và các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu.
39 Trần Nhật  Phương Minh giải kết quả thử vỉa DST của giếng khoan R - 5X, mỏ P lô 15-1 bồn trũng Cửu Long.
40 Vũ Thị  Phượng đánh giá hiệu quả phương pháp bơm ép phức hợp vi sinh hóa lí nhằm tăng cường thu hồi dầu tầng Oligocen mỏ Bạch Hổ
41 Lê Tuấn  Vinh Phân tích khai thác và đề xuất giải pháp tăng cường khai thác trữ lượng dầu còn lại mỏ Đông Rồng
42 Lê Đức  Thái Nghiên cứu đặc điểm địa chất, dự báo tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất của lô 101-10014 phần Bắc bể sông Hồng
43 Lại Vi  Đức Đánh giá đặc điểm đá chứa của tập X - Oligocen trên mỏ Sư Tử Đen, Lô 15-1 bể Cửu Long trên cơ sở tài liệu dịa vật lý giếng khoan.
44 Vũ Thị Thu  Huyền Nghiên cứu địa hóa đá mẹ lô 11.1 bể Nam Côn Sơn
45 Nguyễn Thị  Nghiên cứu đặc điểm địa hóa đá mẹ lô 05 bể Nam Côn Sơn.
46 Nguyễn Thị Kiều  Oanh Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo X lô Y phía Nam bể sông Hồng.
47 Đặng Ngọc  Vinh Phân tích hiện trạng khai thác và đánh giá hiệu quả của hệ thống bơm ép nước duy trì áp suất vỉa cho tầng Oligoxen dưới mỏ Bạch Hổ

 

 

KHÓA 54 ( 2009 - 2014) 

TT

Họ và tên

Tên đề tài

1

Lê Thanh Sơn

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo A lô 102 bể Sông Hồng.

2

Nguyễn Xuân Thành

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, thiết kế giếng khoan dầu khí trên cấu tạo triển vọng F, lô 103-107 bể Sông Hồng

3

Lê Thị  Hằng

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô X và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo A lô X bể trầm tích Cửu Long.

4

Đỗ Thị Lành

Phân tích thử vỉa DST giếng khoan S-9 tầng chứa Hamra mỏ S lô 433a & 416b, Angiêri.

5

Lê Thị Hiền

Đánh giá đặc tính vỉa chứa tầng chứa carbonat Mioxen giữa, mỏ Đại Hùng, bể Nam Côn Sơn thềm lục địa Việt Nam

6

Bùi Quang Huy

Đánh giá thông số vỉa chứa tầng chứa Trias sớm mỏ X bồn trũng Oued Mya Algeria

7

Nguyễn Hữu Ân

Nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực ngoài khơi nước sâu, phía Tây Bắc Cuba - lô Z32 và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất.

8

Nguyễn Văn Bách

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí Lô A ngoài khơi Myanmar và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Diamond.

9

Nguyễn Văn Thuân

Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác đối tượng chứa cacbonat mỏ X lô Y bể trầm tích Sông Hồng.

10

Nguyễn Văn Thiện

Minh giải tài liệu thử vỉa DST giếng khoan BK-2X-ST mỏ Y bể trầm tích Cửu Long.

11

Cao Tuấn Anh

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng Y, lô 103-107,Bắc bể trầm tích Sông Hồng..

12

Nguyễn Trung Thành

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X lô 102-106, Đông Bắc bể Sông Hồng.

13

Đoàn Thanh Phương

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ lô 11.2 bể Nam Côn Sơn

14

Nguyễn Thị Diệu Ly

Phân tích môi trường trầm tích tập F tầng Oligocen dưới mỏ X lô 15-1 bể Cửu Long

15

Nguyễn  Thị  Hoài A

Nghiên cứu tính chất thấm chứa tập E mỏ Thăng Long lô 02 bể trầm tích Cửu Long

16

Phạm Thị Thu Trang

Nghiên cứu, lựa chọn tổ hợp các chất hoạt tính bề mặt bền nhiệt cho bơm ép nhằm gia tăng hệ số thu hồi dầu từ tầng chứa Miocen hạ mỏ Bạch Hổ.

17

Nguyễn Văn Giảng

Đặc điểm địa hóa đámẹ lô B và lô 52/97 bể Malay- Thổ Chu.

18

Nguyễn Minh Tân

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X thuộc khu vực phụ đới nghịch đảo trung tâm miền võng Hà Nộ

19

Nguyễn Tiến Thành

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực miền võng Hà Nội và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Z thuộc phụ đới nghịch đảo trung tâm miền võng Hà Nội

20

Đỗ Xuân Bách

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa đá sinh dầu, khí trũng Đông Quan khu vực miền võng Hà Nội

21

Trần Quang Hải

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm THg - E - 2X trên cấu tạo THg – E tại phụ đới nghịch đảo trung tâm miền võng Hà Nội.

22

Bùi Thị Hạnh

Tối ưu hệ thống giếng khai thác cho tầng móng của mỏ Xương Rồng, lô 15.1, bồn trũng Cửu Long.

23

Nguyễn Trung Sơn

Xây dựng mô hình địa chất và tính trữ lượng dầu khí trong tập X Miocen hạ mỏ S lô 15-1 bể trầm tích Cửu Long

24

Lưu Đình Khương

Xây dựng mô hình PVT của dầu trong tầng chứa Mioxen dưới mỏ A, lô 02/97 bể Cửu Long.

25

Lê Văn Chiến

Xây dựng mô hình độ rỗng cho tầng móng nứt nẻ mỏ X, bể Nam Côn Sơn.

26

Nguyễn Đức Khuê

Xây dựng mô hình dự báo khai thác dầu khí cho tầng đá chứa Oligoxen trên - tập C của khối B mỏ X thuộc bồn trũng Cửu Long

27

Trần Ngọc Thịnh

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và tính trữ lượng dầu, khí hòa tan trong trầm tích Mioxen dưới mỏ Y, lô 09-1, bể trầm tích Cửu Long.

28

Phan Xuân Cường

Minh giải tài liệu thử vỉa DST để đánh giá tầng chứa mỏ Y bể trầm tích Nam Côn Sơn

29

Nguyễn Tiến Đạt

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và tính trữ lượng dầu và khí hoà tan cho đối tượng Oligoxen trên khu vực BK-8 lô 09-1 thuộc cánh Đông vòm Nam mỏ Bạch Hổ.

30

Đỗ Quang Tùng

Nghiên cứu mối tương quan giữa độ thấm,độ rỗng theo kích thước hạt trung bình dựa trên tài liệu mẫu lõi và phân tích độ hạt của tầng oligocen trên, Miocen dưới mỏ X lô 09-1 bể Cửu Long

31

Nguyễn Trọng Vịnh

Đặc điểm địa hóa đá sinh dầu khí Lô 04-1 bể Nam Côn Sơn

32

Lại Phú Trung

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 09-3/12 bể Cửa Long và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất.

33

Trần Ngọc Ngân

phân tích hiện trạng khai thác móng mỏ Nam Trung Tâm Rồng và đánh giá hiệu quả xử lý axit cận đáy giếng GK 15-RC5

34

Đặng Văn Minh

 Phân tích khai thác và đánh giá hiệu quả bơm ép nước duy trì áp suất vỉa tầng Mioxen dưới đối với các giếng khoan thuộc RC6 khối nâng trung tâm Rồng.

35

Nguyễn Văn Sinh

Tính toán trữ lượng dầu khí tầng E Oligocene sớm mỏ Phú Thịnh, Lô 01, bể Cửu Long

36

Nguyễn Thị Hoài B

Tính toán thông số vỉa chứa Mioxen dựa vào tài liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan của mỏ X, lô 46, bể Malay - Thổ Chu.

37

Chu Kim Qui

Đánh giá tầng chứa Oligoxen E70 từ kết quả minh giải tài liệu thử vỉa DST giếng khoan Y-3X, mỏ Y, lô 09-2/09, bồn trũng Cửu Long

38

Ngô Bá Tâm

Xây dựng mô hình địa chất cho tập E mỏ X ,bể cửu long

39

Trần Quốc Tuấn

Tổng hợp các điều kiện địa chất trước Kainozoi và đánh giá tiệm năng dầu khí phi truyền thống ở Việt Nam

40

Phù Quốc Đạt

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 101 phía Bắc bể sông Hồng và thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo X

41

Nguyễn Xuân Huy

Nghiên cứu đặc điểm thạch học, các quá trình biến đổi ảnh hưởng tới khả năng thấm – chứa dầu khí của đá móng mỏ Sư Tử nâu bể Cửu Long trên cơ sở phân tích tài liệu mẫu giếng khoan SN-3X.

42

Lê Huy Thắng

Nghiêm cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 09-1 bể Cửu Long và tính trữ lượng dầu, khí hòa tan cho đối tượng Oligocen trên cấu tạo J.

43

Nguyễn Hữu Bình 

Phân tích hiện trạng khai thác và các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu đối tượng Mioxen dưới mỏ Bạch Hổ, đánh giá hiệu quả giải pháp bơm ép phức hợp vi sinh hóa lý.

44

Phạm Minh Tuấn

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm A-1X miền võng Hà Nội. 

45

Nguyễn Đình Tường 

Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá triển vọng dầu khí của miền võng Hà Nội và thiết kế giếng khoan tìm kiếm B – 1X.

 

KHÓA 53 ( 2008 - 2013)
TT Họ và tên Tên đề tài
1 Nguyễn Phúc Anh Nghiên cứu địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 100, 101 bể Sông Hồng. Thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo Hà Mai
2 Ngô Tuấn Anh Phân tích hiện trạng khai thác, dự báo khai thác tầng Miocen hạ mỏ cá Voi Nâu
3 Bùi Văn Bảng Đặc điểm, địa chất, tính chất, chất lưu trong các tầng chứa và thiết kế hệ thống giếng khoan khai thác cho mỏ Khủng Long bể trầm tích Sông Hồng.
4 Hoàng Thị Bình Đánh giá tiềm năng dầu khí tầng chứa Vivian cấu tạo X bể Maranon - Cộng hoà Peru và xem xét lựa chọn giếng khoan thăm dò/thẩm lượng
5 Đặng Văn Chiến Nghiên cứu cấu trúc địa chất, tính trữ lượng dầu và khí hoà tan trong trầm tích Miocen dưới mỏ A bể trầm tích Cửu Long
6 Nguyễn Văn Cương Đánh giá các tham số vỉa chứa của mỏ X lô 16-1 bể Cửu Long dựa trên tài liệu Địa vật lý giếng khoan.
7 Trần Thị Mỹ Dung Xây dựng mô hình địa chất, tính trữ lượng dầu khí và thiết kế giếng khoan thẩm lượng mỏ D, lô S, ngoài khơi Sarawak, Malaysia
8 Lê Huy Dũng Phân tích môi trường trầm tích tầng Oligocen trên lô 16.1 bể Cửu Long
9 Trần Trung Đồng Nghiên cứu cấu trúc địa chất, tính trữ lượng dầu và khí của phần Nam Trung Tâm cấu tạo Rồng
10 Nguyễn Quang Đức Phân tích đặc điểm đá chứa của tầng Miocen giữa giếng khoan Hắc Long lô 103 bể sông Hồng
11 Nguyễn Văn Đức Xây dựng mô hình số thuỷ động phục vụ phân tích và dự báo khai thác cho tầng móng khu vực Đông Nam mỏ Rồng
12 Trần Thành Đức Ứng dụng dữ liệu đo quét hình ảnh giếng khoan (FMI) của giếng khoan Thăng Long – 02/97-1X, nghiên cứu đặc điểm khe nứt đá móng Granit mỏ Thăng Long bể Cửu Long.
13 Lê Ngọc Đường Tính trữ lượng dầu khí tại vị mỏ Lan Tây bằng phương pháp thể tích và  cân bằng vật chất.
14 Thân Minh Hà Phân tích hiện trạng khai thác tầng Miocen dưới mỏ Bạch Hổ và ứng dụng công nghệ bơm hút dung dịch polymer biến tính bức xạ A – 806 nâng cao hệ số thu hồi dầu
15 Phạm Ngọc Hiếu Nghiên cứu, lựa chọn chất hoạt tính bề mặt và phương pháp bơm ép chúng vào vỉa nhằm nâng cao hệ số thu hồi cho mỏ Đông Nam Rồng
16 Trần Văn Huy Phân tích môi trường trầm tích tầng Miocen sớm thuộc lô 16.1 bể Cửu Long
17 Trần Thị Lan Hương Phân tích hiện trạng khai thác, dự báo khai thác tầng Oligocen dưới mỏ Bạch Hổ
18 Nguyễn Thị Hồng Minh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X, lô 123, bể Phú Khánh
19 Phạm Thị Hằng Nga Phân tích môi trường trầm tích đối tượng Miocen hạ mỏ Chim Sáo - Dừa lô 12, bể Nam Côn Sơn
20 Bùi Văn Sáng Địa tầng phân tập phía Bắc bể sông Hồng
21 Nguyễn Đức Tâm Phân tích động thái khai thác giếng 122-BK15 vùng Đông Bắc mỏ Bạch Hổ và áp dụng công nghệ nứt vỉa thuỷ lực để gia tăng sản lượng khai thác.
22 Vũ Trọng Tâm Xác định môi trường trầm tích từ tài liệu ĐVLGK tầng Miocen sớm phía Đông Nam bể Nam Côn Sơn
23 Lê Thị Thảo Nghiên cứu đặc điểm địa hoá lô 10,11 bể Nam Côn Sơn
24 Trần Đình Thiết Nghiên cứu tính chất chứa phụ tầng Ia, Ib thuộc tầng chứa dầu Miocen hạ mỏ Phong Lan lô 15 – 2 bồn Trũng Cửu Long
25 Phạm Văn Thuyên Nghiên cứu cấu trúc địa chất và khoanh vùng cấu tạo triển vọng của đới nghịch đảo Miocen dựa trên cơ sở tài liệu địa chấn
26 Trần Văn Tiến Phân tích hiện trạng khai thác tầng móng cấu tạo Nam Rồng Đồi Mồi mở Rồng, nghiên cứu kết quả xử lý axit gienég 20 – RC4, 422-RC4, 424-RC4 đề xuất xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng khoan 425-RC4
27 Hà Văn Tới Nghiên cứu đặc điểm địa hoá đá mẹ lô 06, 07 bể trầm tích Nam Côn Sơn
28 Trần Đức Tuấn Xác định mặt cắt dòng qua tài liệu đo kiểm tra khai thác tại mỏ Bạch Hổ
29 Đào Thanh Tuấn Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm cho cấu tạo C thuộc rìa Đông Bắc miền Võng Hà Nội
30 Hoàng Thanh Tùng Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trong trầm tích Oligocen của cấu tạo A, thuộc rìa đông Bắc miền Võng Hà Nội.
31 Nguyễn Văn Tuyền Môi trường trầm tích tập Oligocen muộn bể Cửu Long và ứng dụng phần mềm Petrel xây dnựg mô hình phân bố tướng dựa vào tài liệu giếng khoan của Sư tử đen
32 Trần Đình Tường Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá triển vọng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm cho đối tượng móng chôn vùi, trên cấu tạo B thuộc rìa Đông Bắc miền Võng Hà Nội

 

 

KHÓA 52 ( 2007 - 2012)
TT Họ và tên Tên đề tài
1 Lê Quốc Long Phân tích kết quả thử vỉa DST giếng khoan P-3X mỏ A, bể trầm tích Cửu Long
2 Trịnh Thế Lực Xây dựng mô hình địa chất vỉa khí mỏ Thái Bình – bể trầm tích Sông Hồng và tính toán trữ lượng vỉa.
3 Phan Khắc Phát Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiềm năng Dầu khí lô 103 và 107 bể trầm tích Sông Hồng. Lựa chọn cấu tạo triển vọng nhất cho giếng khoan thăm dò
4 Phan Văn Viên Nghiên cứu cấu trúc địa chất Miền võng Hà Nội, thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo D
5 Lương Anh Đức Đánh giá triển vọng Dầu khí cụm cấu tạo D thuộc Balingian Province
6 Nguyễn Mạnh Cường Đánh giá biểu hiện dầu khí trong tầng móng Granit nứt nẻ thuộc giếng X, lô Y Bồn trũng Cửu Long dựa trên tài liệu nghiên cứu Karota khí
7 Đặng Văn Mạnh Minh giải tài liệu địa chấn, phân tích và tìm ra cấu tạo triển vọng ở lô 103 và lô 107, bể trầm tích Sông Hồng
8 Phạm Thị Nhung Đặc điểm địa chất, đánh giá tiềm năng Dầu khí lô S, ngoài khơi Trung Mỹ, thuộc vùng biển phía Đông Thái Bình Dương
9 Nguyễn Huy Tài Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng Dầu và Khí hòa tan trong trầm tích Mioxen hạ, mỏ A thuộc lô 9.1 bể Cửu Long qua giếng khoan Â-1X
10 Bùi Trung Kiên Phân tích tài liệu thử vỉa DST tầng cát kết Miocene giếng khoan 11.1-RC-2X, mỏ Rồng Chúa, bể Nam Côn Sơn
11 Lê Ngọc Tuấn Tính trữ lượng dầu bằng phương pháp cân bằng vật chất tầng chứa CL-10 trầm tích Mioxen ha, mỏ X, bể Cửu Long
12 Nguyễn Thu Hiền Đặc điểm địa chất lô 16-2, bể trầm tích Cửu Long và tính trữ lượng Dầu khí cho cấu tạo A
13 Lê Tiến Đạt Đặc điểm địa chất lô 103 bể trầm tích Sông Hồng, thiết kế giếng khoan thăm dò 103 – A – 2X thành tạo Miocen trên cấu tạo A.
14 Phạm Thị Thu Trang Nghiên cứu đặc điểm thạch học trầm tích và đánh giá chất lượng đá chứa cát kết Miocen cấu tạo H lô 103, bể trầm tích sông Hồng.
15 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính toán trữ lượng cấu tạo A lô 103 khu vực Bắc bể Sông Hồng
16 Đỗ Văn Doanh Phương pháp Karota khí và ứng dụng trong việc đề xuất khoảng thử vỉa tại giếng khoan X, mỏ Y thuộc bồn trũng Cửu Long
17 Lê Trường Thịnh Xác định môi trường trầm tích tầng Oligocene và Miocene sớm mỏ X của bể Cửu Long từ tài liệu DVLGK
18 Phạm Phi Phong Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và tính toán trữ lượng dầu và khí hoà tan cho các vỉa chứa trong Mioxen dưới - giữa mỏ Mây Trắng, lô 01/97 và 02/97, bể Cửu Long.
19 Nguyễn Hoàng Trung Nghiên cứu cấu trúc địa chất, thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X, lô Y, bể trầm tích Nam Côn Sơn
20 Vũ Việt Chiến Phân tích hiện trạng khai thác tầng Mioxen dưới vòm Bắc mỏ Bạch Hổ và thử nghiệm công nghệ vi sinh hoá – lý để tăng hệ số thu hồi đối với tầng này.
21 Lê Văn Giáo Phân tích hiện trạng khai thác của khối Bắc móng mỏ Bạch Hổ và xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng khoan 1821/MSP-8.
22 Hoàng Đăng Nhật Cấu trúc địa chất mỏ Bạch Hổ, phân tích hiện trạng khai thác và các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng tầng Mioxen hạ vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
23 Phạm Đức Thắng Phân tích hiện trạng khai thác và xử lý axit cận đáy giếng mỏ Đông Nam Rồng
24 Trần Hiếu Tâm Nghiên cứu cấu trúc địa chất Miền võng Hà Nội, thiết kế giếng khoan tìm kiếm GK- K13C -1X tại phần rìa Đông Nam miền võng Hà Nội. 
25 Trần Minh Tuấn Đặc điểm địa chất bể Nam Côn Sơn, nghiên cứu tính chất vỉa chứa dầu khí cát kết hệ tầng thông dưới, Mioxen, mỏ Cá Chó.
26 Bùi Văn Dũng Đặc điểm địa chất lô 103 và tính trữ lượng khí tại chỗ của cấu tạo H, lô 103, bể trầm tích sông Hồng
27 Trương Hoàng Tuấn Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng tại chỗ Dầu bằng phương pháp thể tích của tầng Mioxen dưới mỏ Mèo Trắng.
28 Lê Mạnh Hùng Nghiên cứu mối quan hệ rỗng thấm của các trầm tích Miocen hạ Vòm Bắc mỏ Bạch Hổ trên quan điểm đơn vị dòng chảy
29 Mai Thanh Cường Đặc điểm địa chất lô, tính trữ lượng cho đối tượng Mioxen hạ của phát hiện X, lô 02/97 bể Cửu Long.
30 Phan Đăng Xuân Phân tích hiện trạng khai thác và đánh giá hiệu quả bơm ép tầng chứa Miocen dưới mỏ Bạch Hổ
31 Trần Ngọc Tuyến Đặc điểm địa chất, hiện trạng khai thác tầng Oligoxen dưới khối Bắc mỏ Bạch Hổ và xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng 925/MSP – 9 bằng phương pháp nhũ tương hữu cơ axit.

 

KHÓA 51 ( 2006 - 2011)
TT  Họ và tên Tên đề tài
1 Nguyễn Huy Giang Phân tích thử vỉa DST Oligoxen dưới, giếng khoan X mỏ Sư tử Nâu, lô 15-1 bể Cửu Long
2 Hồ Văn Hải Lựa chọn chế độ khai thác tối ưu cho giếng khoan 1X, mỏ A, bể trầm tích Cửu Long bằng phương pháp lựa chọn cỡ Tubin kết hợp khai thác Gaslift.
3 Nguyến Đình Hoài Phân tích hiện trạng khai thác và đánh giá hiệu quả của phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng đối với tầng Mioxen dưới mỏ Bạch Hổ
4 Mai Thế Quyền Nghiên cứu cấu trúc địa chất miền võng Hà Nội và đánh giá tiềm năng khí than lô 03 KT
5 Bùi Hữu Phong Phân tích thử vỉa DST tầng chứa đá móng của giếng khoan 11.1-GC-1X mỏ Gấu Chúa
6 Dương Văn Đông Ứng dụng công nghệ hóa nhiệt sử dụng Mg và HCl để xử lý vùng cận đáy giếng 803-MSP8 mỏ Bạch Hổ
7 Trần Văn Trọng Đặc điểm thạch học và tướng môi trường trầm tích Mioxen giữa lô 103 bể sông Hồng
8 Phạm Xuân Tiến Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí lô 102-106, bể sông Hồng. Tính trữ lượng khí tại vị cấu tạo Thái Bình
9 Lê Mạnh Hưng Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính độ bão hòa nước vỉa dựa vào phương pháp hàm chiều cao từ mực nước tự do cho mỏ X bể Cửu Long
10 Nguyễn Thanh Thủy Đặc điểm cấu trúc địa chất và phục hồi lịch sử phát triển địa chất Bắc bể Sông Hồng
11 Nguyễn Bá Cường Cấu trúc địa chất miền võng Hà Nội. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm 1X trên cấu tạo X Miền võng Hà Nội.
12 Đào Văn Tuyến Nghiên cứu cấu trúc địa chất và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo Y lô 129 bể Nam Côn Sơn.
13 Lưu Đức Diễn Cấu trúc địa chất bể Cửu Long. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm M-1X cấu tạo Mèo Trắng
14 Nguyễn Hùng Quân Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng dầu và khí hòa tan trong trầm tích Mioxen dưới và Oligoxen khu vực trung tâm mỏ Rồng
15 Nguyễn Đức Trường Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 04-3 và tính toán trữ lượng dầu và khí hòa tan vòm Ưng, cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu
16 Phạm Ngọc Hưng Cấu trúc địa chất miền võng Hà Nội. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm GK-1X trên cấu tạo KX
17 Trần Thế Khương Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 07/03 bể Nam Côn Sơn. Thiết kế giếng khoan tìm kiếm PO-1X trên cấu tạo PO
18 Nguyễn Huy Đảm Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 113 bể sông Hồng và xác định các thông số vỉa từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ tính trữ lượng khí cấu tạo X, mỏ Báo vàng
19 Nguyễn Phúc Khánh Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí lô 15-1 bể Cửu Long. Tính trữ lượng dầu cho tầng B10 Mioxen dưới trong cấu tạo Voi đen
20 Nguyễn Mạnh Linh Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí các lô X và Y Đông Bắc bể Cửu Long, tính toán trữ lượng các vỉa B1.1, B1.2, và E của cấu tạo Thăng Long
21 Cao Trọng Hưng Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực lô C và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo H – lô C phía Bắc bể sông Hồng
22 Hoàng Xuân Việt Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng DK lô 103 bể sông Hồng. Thiết kế giếng khoan thăm dò trên cấu tạo P1-C.
23 Nguyễn Hữu Tú Xác định thành phần nước khai thác của dầu từ đá móng phần Tây Nam mỏ X
24 Nguyễn Văn Tú Nghiên cứu nguồn gốc khí phân bố ở một số điểm lộ thuộc Miền võng Hà Nội
25 Nguyễn Văn Lâm Nghiên cứu cấu trúc địa chất mỏ Rồng, tính trữ lượng dầu và khí hòa tan đối tượng Mioxen dưới, khu vực giếng khoan ĐBR-1X thuộc cấu tạo Đông Bắc Rồng, mỏ Rồng
26 Trịnh Thúc Sơn Phân tích số liệu thử vỉa DST tầng chứa Miocen dưới giếng khoan B-1X cấu tạo Bạch Long lô 103 và 107 bể trầm tích sông Hồng.

 

KHÓA 50 (2005 - 2010)
TT Họ và tên Tên đề tài
1 Nguyễn Đình Báu Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng dầu khí của cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu
2 Nguyễn Văn Biên Đặc điểm địa chất và tính trữ lượng cấu tạo Z lô BS1 tỉnh dầu Balingian bể trầm tích Sarawak, Malaysia
3 Vũ Quỳnh Chi Đặc tính vỉa chứa và tính trữ lượng dầu tại vị bằng phương pháp cân bằng vật chất qua tài liệu thử vỉa tầng đá móng nứt nẻ chứa dầu tại giếng khoan GT-1X, mỏ Gấu Trúc
4 Đặng Văn Chiến Minh giải tài liệu DST giếng khoan 10X-DH, mỏ Đại Hùng
5 Đinh Thị Như Chuyên Đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo Y, thuộc khu vực lô 102- 106 và thiết kế giếng khoan thăm dò 106-Y-1X  trên cấu tạo Y
6 Trần Huy Dư Đánh giá đặc tính vỉa chứa hệ tầng sản phẩm Mioxen mỏ Gấu Biển, lô 11.1 và 10
7 Nguyễn Tiến Đạt Nghiên cứu cấu trúc địa chất phía Đông Bắc bể sông Hồng, tính trữ lượng và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo D lô L
8 Trần Quang Đạt Phân tích thử vỉa DST giếng khoan HA-3X, tầng B10 mỏ Hải Âu bể trầm tích Cửu Long
9 Nguyễn Văn Đô Nghiên cứu đặc tính vỉa chứa cacbonat bằng tài liệu thử vỉa DST giếng khoan 16P khối N mỏ Đại Hùng
10 Hoàng Thị Thanh Hà Phân tích kết quả thử vỉa DST của giếng khoan H cấu tạo A lô L phần bắc bể Sông Hồng
11 Vũ Đức Hòa Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo X, lô 21, Tây Nam bể Nam Côn Sơn
12 Trần Việt Hùng Xác định đặc tính của vỉa chứa từ tài liệu thử vỉa DST ở giếng khoan CC-2X, lô11.1 bể Nam Côn Sơn
13 Vũ Thị Hương Xử lý vùng cận đáy giếng 193 Oligoxen dưới khối Bắc mỏ Bạch Hổ bằng phương pháp nhũ axit kết hợp chênh áp thuận nghịch lên vỉa
14 Đào Quang Hưng Đánh giá tiềm năng dầu khí mỏ U thuộc lô 01/97 và 02/97 Đông Bắc bể Cửu Long và tính toán trữ lượng các vỉa Mioxen giữa và dưới trong cấu tạo U
15 Trần Xuân Hưng Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng bằng phương pháp thể tích lô 135/136 bể Tư Chính - Vũng Mây
16 Nguyễn Gia Hữu Cấu trúc địa chất mỏ Rồng thiết kế giếng khoan thẩm lượng R31 cấu tạo Nam Trung tâm
17 Phan Văn Kiên Phân tích trạng thái khai thác và các giải pháp kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu tầng móng mỏ Bạch Hổ
18 Nguyễn Văn Linh Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng tầng móng mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi
19 Nguyễn Ngọc Mạnh Địa hóa đá mẹ lô 112 và vùng lân cận phía Nam bể Sông Hồng
20 Phạm Văn Mạnh Phân tích hiện trạng khai thác và các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu Mioxen hạ vòm Bắc mỏ Bạch Hổ
21 Đặng Thị Phương Nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí lô 09-3 bể Cửu Long và thiết kế giếng khoan tìm kiếm trên cấu tạo triển vọng nhất
22 Vũ Văn Sanh Nghiên cứu đặc điểm thạnh học trầm tích thành hệ Dừa ở khối 12E-12W lô 12 bể trầm tích Nam Côn Sơn
23 Phạm Kỳ Thanh Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tính trữ lượng hydrocacbon tập E mỏ Sư Tử Trắng bằng phương pháp vi phân
24 Nguyễn Văn Thiết Phân tích hiện trạng khai thác và đề xuất biện pháp duy trì áp suất vỉa cho tầng chứa CL 10 Miocen hạ, lô 15-1, bồn trũng Cửu Long
25 Đỗ Công Thành Cấu trúc địa chất bể trầm tích Cửu Long. Tính trữ lượng tập E cấu tạo Z
26 Trương Thị Thảo Áp dụng công nghệ tác động hóa nhiệt lên vùng cận đáy giếng để tăng sản lượng khai thác dầu cho các giếng khai thác phần colector lục nguyên mỏ Bạch Hổ
27 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu cấu trúc địa chất, tính toán các thông số chứa đá trầm tích Mioxen cấu tạo Thăng Long - Đông Đô lô 02/97 bể Cửu Long
28 Lê Ngọc Tuấn Thiết kế giếng khoan tìm kiếm 1X lô 135/136 bể Nam Côn Sơn
29 Nguyễn Ngọc Tú Cấu trúc địa chất bể Cửu Long. Thiết kế giếng khoan thẩm lượng 3X cấu tạo T.
30 Lê Tuấn Viên Phân tích hiện trạng khai thác tầng Oligoxen dưới khối Bắc mỏ Bạch Hổ và các phương pháp xử lý giếng nhằm nâng cao lưu lượng dầu
31 Lã Quý Danh Cấu trúc địa chất bể Nam Côn Sơn. Thiết kế giếng khoan thẩm lượng 16P: mỏ Đại Hùng.