DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

 DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

TT
Họ tên
 
Tên đề tài
Cán bộ hướng dẫn
Năm bảo vệ
1
Trần Công Tào      
 2 
Phạm Anh Tuấn      
 3 
Hoàng Phước Sơn      
 4 
Hoàng Ngọc Đang       
 5 
Nguyễn Tiến Long       
 6 
Nguyễn Toàn Thắng       
7
Mai Văn Dư       
8 Nguyễn Chu Chuyên       
9 Trịnh Xuân Cường       
10 
Nguyễn Thị Dậu  Mô hình địa hóa đá mẹ bể trầm tích Mã Lai - Thổ Chu thềm lục địa Tây Nam Việt Nam  TS. Nguyễn Mạnh Thường 2009 
11 
Nguyễn Anh Đức  Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích Miocen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu.

1. PGS.TSKH Mai Thanh Tân

2. TS. Nguyễn Trọng Tín 

2009
12 Lương Thị Thanh Huyền  Nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc.  1. PGS.TSKH Mai Thanh Tân

2. TS. Nguyễn Trọng Tín 

2009 
13 
Trần Đức Lân  Nghiên cứu độ thấm đá móng granitoit mỏ Bạch Hổ bằng mạng nơron nhân tạo. 

1, TS. Phan Từ Cơ

2. TS Hoàng Văn Quý 

2009 
14 
Lê Văn Hiền  Tổ hợp các phương pháp địa chất hóa đánh giá tiềm năng sinh dầu khí bể Mã Lai - Thổ Chu, thềm lục địa Tây Nam Việt Nam. 

1. TS Nguyễn Mạnh Thường

2. TS Lê Văn Bình  

 
15
Trần Mạnh Cường  Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố các bẫy phi cấu tạo khu vực Bắc bể Cửu Long. PGS.TS Phạm Huy Tiến  2009 
16
Nguyễn Xuân Trung  Mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu ĐVLGK  trong trầm tích Miocen, mỏ Bạch Hổ (Bồn Trũng Cửu Long) 

1. TS. Lê Hải An

2. TS Hoàng Ngọc Đang 

2011 
17 
Vũ Ngọc Diệp  Đặc điểm và mô hình trầm tích cacbonat tuổi Mioxen phần Nam bể trầm tích sông Hồng  1. TS Nguyễn Trọng Tín   2. TS. Trần Đăng Hùng 2011 
18
Trần Châu Giang  Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi Bắc bể Sông Hồng. 

1. GS.TSKH Mai Thanh Tân

2. TS. Lê Tuấn Việt

 2015
19
Nguyễn Thị Minh Hồng  Đặc tính thấm chứa trong trầm tích Miocen khu vực các lô 103 và 107. 

1. TS Lê Hải An

2. TS. Nguyễn Trọng Tín

2014
20
Đặng Ngọc Quý  Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng 

1. TS Phan Từ Cơ

2. TS Hoàng Văn Quý

2014
21
Lê Trung Tâm  Đặc điểm, mô hình địa chất và tiềm năng dầu khí thành tạo cacbonat trước Kainozoi phần Đông Bắc bể sông Hồng 

1.TS Phạm Văn Tuấn

2.TS Cù Minh Hoàng 

2015
22
Phùng Khắc Hoàn  Đặc điểm tầng cát kết Mioxen - Plioxen chứa dầu khí bể Rakhine, rìa Tây Nam thềm lục địa Myanmar 

1. PGS.TS Lê Hải An

2. TS. Cù Minh Hoàng 

2016
23 
Bùi Hữu Phước  Đánh giá tiềm năng thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16-1 bể Cửu Long (Mã 62520501) 

1. PGS.TS Lê Hải An

2. PGS.TS Hoàng Văn Quý 

 
24
Nguyễn Xuân Phong