NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁN BỘ

 Năm 2018

1. Goryunov E.Yu., Nguyen Minh Hoa, The regularities of the structure of the oil and gas fieds in the basement of Cuu Long basin (Vietnam), Exposition Oil & Gas, 4 (64), 18-22, 2018

2. Горюнов Е.Ю., Нгуен М.Х, Основные черты и закономерности строения месторождений нефти и газа в фундаменте Кыулонгской впадины (Вьетнам), Геология нефти и газа, 2, 97-103, 2018

3. Нгуен Минь Хоа, Горюнов Е.Ю., Нгуен Зуи Мыой, Поисковые признаки и методы выделения зон разуплотнения в фундаменте Кыулонгского бассейна, Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ-РГГРУ)», , 2018


Năm 2017

1. Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland, Bùi Hữu Phước, Bùi Thiệu Sơn, Nguyễn Anh Đức, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Long, Đinh Mạnh Quân, Tổ hợp các thiết bị địa vật lý giếng khoan trong ống chống theo dõi sự thay đổi độ bão hòa nước và động thái đáy giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”, Hà Nội, 148-162, 2017

2. Phạm Văn Tuấn, Quá trình thành đá và biến dạng trong tầng chứa Cát kết cổ màu đỏ Devon - Cacbon, mỏ dầu Buchan, Vương quốc Anh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”, Hà Nội, 206-222, 2017

3. Lê Ngọc Ánh, Nhận diện sự tồn tại của mặt mô phỏng đáy biển (BSR), những thách thức còn tồn tại trong công tác thăm dò Gas Hydrate, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58 (3), 121-134, 2017

4. Trần Đăng Hùng, Hà Văn Tuấn, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quang Trọng, Vũ Ngọc Diệp, Đặc điểm địa chất và trầm tích các thành tạo Eocen - Oligocen khu vực Bắc bể Sông Hồng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58 (3), 12-21, 2017

5. Трофимов В.А., Горюнов Е.Ю., Нгуен М.Х, Основные признаки нефтегазоносности фундамента шельфа южного Вьетнама, Нефтяная провинция, 3, 29-47, 2017

6. Goryunov E.Yu, Ignatov P.A., Trofimov V.A., Nguyen M.H, Sabirov I.A., Uzembaeva Z.I., Oil and gas potential of Zhiguli Swell basement, Oil and gas geology, 2, 52-59, 2017

7. Нгуен М.Х, Факторы нефтегазоносности фундамента шельфа Южного Вьетнама, XXI Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», Томск, , 2017

8. Нгуен М.Х., Горюнов Е.Ю, Сравнительный анализ геологического строения шельфа Южного и Северного Вьетнама в связи с перспективами нефтегазоносности фундамента, XIII Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле", Москва, , 2017


Năm 2016 

1. Нгуен Минь Хоа, Горюнов Е.Ю., Дирксен Е.О., Узембаева З.И., Щербина Ю.В - Сравнительный анализ геологического строения месторождения Белый Тигр (Вьетнам) и фундамента Жигулевского вала в связи с перспективами нефтегазоносности последнего. VIII -  Международной межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые – наукам о Земле», 5-7 апреля 2016, Москва, Россия.  

2. Нгуен Минь Хоа, Е.Ю. Горюнов, В.А. Трофимов, П.А. ИгнатовК решению проблемы поисков углеводородов в Докембрийском фундаменте Волго-Уральского региона. Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти и газа (5-ые Кудрявцевские Чтения), 17-19/10/2016, ЦГЭ, Москва, Россия. 

3. Нгуен Минь Хоа, Е.Ю. Горюнов, З.И. Узембаева, В.А. Слепченко - Сравнение геологического строения нефтегазовых месторождений шельфа Южного Вьетнама и Восточного Сахалина в связи с перспективами нефтегазоносности последнего. Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти и газа (5-ые Кудрявцевские Чтения), 17-19/10/2016, ЦГЭ, Москва, Россия. 

4. Lê Ngọc Ánh - Tectonic and stratigraphy development of the Kribi-campo basin offshore Cameroon, based on 3D seismic data. Hội thảo: “Nghiên cứu trầm tích vụn và ứng dụng trong thăm dò dầu khí”.

5. Phạm Văn Tuấn - Diagenesis including deformation in Old Red sandstone: Buchan Oifield, North Sea, UK. Hội thảo: “Nghiên cứu trầm tích vụn và ứng dụng trong thăm dò dầu khí”.

6. Anh Ngoc Le, Hiep Quoc Le, Estimation of Heat Flow Using a Bottom Simulating Reflection Based on 3D Seismic, Kribi-Campo Basin, West Africa, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development (ESASGD), Hanoi Univeristy of Mining and Geology, , 2016


Năm 2015 

1. Lê Văn Bình - Điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phân bố Hydrat khí trong tự nhiên. Tạp chí Dầu khí số 3/2015. 

2. Hong Minh Thi Nguyen, An Hai Le, Tin Trong Nguyen - Integrated approach for Miocene resevoir quality zonation in block 103 & 107, Song Hong basin. VIET - POL 2015 (11/2015). 

3. Anh Ngoc Le, Tuan Van Pham, Muoi Nguyen Duy, Oanh Thi Tran, Ngan Thi Bui, Hoa Minh Nguyen - Characteristic of subsurface focused-fluid flow in sedimentary basins from 3D seismic data. VIET - POL 2015 (11/2015)


Năm 2014

1. Lê Trung Tâm, Cù Minh Hoàng, Phạm Văn Tuấn - Đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo cacbonat trước Kainozoi mỏ Hàm Rồng, Tạp chí Dầu khí 5/2014. 

2. Anh Ngoc Le , Mads Huuse, Jonathan Redfern, Rob L. Gawthorpe, Duncan Irving - Seismic characterization of a Bottom Simulating Reflection (BSR) and plumbing system of the Cameroon margin, offshore West Africa. - Marine and Petroleum Geology 12/2014.

3Mads Huuse, Christophe Serié, Anh Le Ngoc, Uzochukwu Benjamin & Neil Hodgson - Overburden plumbing systems as a key to hydrocarbon exploration and geohazards assessment along the west African margin. - Petroleum Geoscience of the West Africa Margin conference-  Petroleum group - The Geological Society, Burlington House31/3 - 2/4/2014


Năm 2013

1. Ha Quang Man, Jadwiga Anna Jarzyna - Integration of core, well logging and 2D seismic data to improve a reservoir rock model: a case study of gas accumulation in the NE Polish Carpathian Foredeep; Geological Quarterly

2Michael B. W. Fyhn, Lars O. Boldreel, Lars H.Nielsen, Henrik l.Petersen, Tran C. Giang, Le H. Nga, Nguyen T.M.Hong, Nguyen D.Nguyen, loannis Abatzis - Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift; Journal of Asian Earth Sciences, Volume 76, p.152-168

3. Tran Thi Oanh - Quantitative seismic geomorphology of Early Miocene to Pleistocen fluvial system of Northern Songkhla basin, Gulf of Thailand, Bulletin of Earth Sciences of Thailand 10/2013, p. 80-88.


Năm 2012

1. Lê Văn Bình - Cấu trúc Hydrat khí; Tạp chí dầu khí số 8 -2012

2. Lê Văn Bình - Trữ lượng và phân bố Hydrat khí; Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 37

3. Nguyễn Thị Minh Hồng - Committee approach fỎ porosity prediction from seismic attributes; Hội nghị Khoa học Quốc tế “Petroleum Technology and Human Resources” 

4. Khawar Ashfaq Ahmed, Ha Quang Man, Yasir Zeb - Seismic Facies Modelling of Potwar Basin Using Seismic and Well Log Data; Scientific & Academic Publishing

5. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phân tích thuộc tính địa chấn nghiên cứu trầm tích mioxen khu vực lô 103; Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

6. Nguyễn Thị Minh Hồng - Dự báo độ rỗng trầm tích Mioxen khu vực lô 103; Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

7 Hà Quang Mẫn - Hydraulic flow unit calssification for the sandly – shaly reservoir modeling; Tạp chí 35 năm TL Khoa Dầu khí

8. Lê Ngọc Ánh - Polygonal fault occurrences and characterization based on 3D seismic data of west Africa continential margin; Tạp chí 35 năm TL Khoa Dầu khí


Năm 2011

1. Lê Văn Bình - Đặc điểm hydrat khí; Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 33/01-2011

2. Ha Quang Man, Jadwiga Anna Jarzyna -  Integrating of core and logs and 2D seismic data to improve 3D hydraulic flow unit modeling - Case study in the Miocene gas reservoir; 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011

3.  Ha Quang Man, Jadwiga Anna Jarzyna - Hydraulic Flow Unit classification for geological modeling of the shaly-sandy reservoir using core, log and 2D seismic data, an example of the Miocene formation; Workshop 2011, in Auberge Saint Antoine, Quebec City, Canada

4. Wojciech Machowski, Ha Quang Man - Preliminary analysis of petrophysical parameters of the W gas field as an introduction to CO2 injection using Eclipse® simulator; 2nd International Geosciences Student Conference 9-12 July 2011, Krakow Poland

5. Ha Quang Man, Jadwiga Anna Jarzyna - Integrated reservoir characterization for fluid flow modeling of the Z gas deposit at the Carpathian Foredeep; 2nd International Geosciences Student Conference 9-12 July 2011, Krakow Poland


Năm 2010

1. Anh  N  Le,  Rob  Gawthorpe,  Jonathan  Redfern  and  Duncan  Irving - Seismic  characterization  of  a  Bottom  Simulating  Reflector  (BSR)  and Plumbing  system  in  the Cameroon margin, West Africa; Oral  presentation  at AGU Fall Meeting, December 13-17, San Francisco, CA.

2. Benjamin, Anh N Le, A P Oluboyo, D H Irving, M Huuse - Case studies of massive gravity  slides  imaged  in 3D  seismic volumes: Passive margin and Basinal  settings  (West  Africa  and  Northwest  Europe); Oral  presentation  at AGU Fall Meeting, December 13-17, 2010, San Francisco, CA

3. Anh N Le, Mads Huuse, Rob Gawthorpe Jonathan Redfern  and Duncan  Irving - Seismic  characterization  of  a  bottom  simulating  reflector  (BSR)  and plumbing  system: an  implication  for  temperature anomalies  in  the Cameroon margin, West Africa; Oral  presentation  at Post-Grad Research Conference, School  of Earth Atmospheric  and  Environmental  Sciences, University  of Manchester, UK

4. Nguyễn Kim Long; Nguyễn Tiến Dũng; Phạm Văn Tuấn; Nguyễn Văn Nguyên; Nguyễn Quốc Phi - Phương pháp phân nhóm và ghép nhóm các đối tượng địa chất tạo dữ liệu DEM; Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 30/4-2010

5. Nguyễn Kim Long; Nguyễn Quang Luật; Nguyễn Thị Minh Hồng; Nguyễn Quốc Phi - Ứng dụng cấu trúc mô hình số độ cáo (DEM) trong địa chất ; Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 31/7-2010

6. Man H. Q., Jarzyna J., 2010. Application of artificial neural networks for properties modeling using well logs and 2D seismics in the Carpathian Foredeep gas field. Geopetrol 2010, Zakopane, p.209-212


Năm 2009

1. Anh  N  Le,  Rob  Gawthorpe,  Jonathan  Redfern  and  Duncan  Irving - The  seismic  character  of  a  Bottom  Simulating  Reflector  (BSR)  of  the Cameroon margin, West Africa; Poster presentation BSRG Annual General Meeting, Bangor, UK.

2. Ha Quang Man - Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych własnościach hydraulicznych dla udokładnienia wyznaczania przepuszczalności przy modelowaniu przepływów w złożu gazu. Przegląd Geologiczny


Năm 2008

1. Phan Tu Co, Pham Van Tuan - The possibility of applying Pollard method to the analysis of pressure build-up data in fractured basement reservoir of White Tiger Oilfield; Fractured Basement Reservoir, PetroVietnam 2008, p.308-314: Proceedings of the International Conference Fractured Basement Reservoir II

2. Lê Văn Bình - Khả năng bổ sung trữ lượng tiềm năng Hydrocacbon cho mỏ; Tuyển tập báo cáo khoa học công nghệ “Viện Dầu khí Việt Nam, 30 năm phát triển và hội nhập”, tr  568, T. 1 (Đăng tóm tắt).

3. Nguyễn Thị Minh Hồng, Đặng Thị Ngọc Thủy, Lê Hải An - Nâng cao hiệu quả minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan trong nghiên cứu tầng chứa điện trở suất thấp; Tuyển tập báo cáo khoa học công nghệ “Viện Dầu khí Việt Nam, 30 năm phát triển và hội nhập”, tr  533-539.

4. Ha Quang Man, Jadwiga Jarzyna - Preliminary analysis of petrophysical parameters of the Miocene sandy-shaly formation in the Carpathian Foredeep as an introduction to Eclipse®(Schlumberger) modeling; GEOPETROL 2008 Conference, Instytut Nafty i Gazu, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A, Poland

5. Ha Quang Man, Jadwiga Jarzyna - Dane petrofizyczne w jednostkach o jednakowych własnościach hydraulicznych do modelowania przepływów w złożu gazu w zapadlisku przedkarpackim; I Polski Kongres Geologiczny - Kraków


Năm 2007

1. Le Hai An, Nguyen Thi Minh Hong, Ha Quang Man, Dang Thi Ngoc Thuy - Artificial Intelligence resolved challenges in wireline log interpretation; Proceeding of the International Symposium “Hanoi Geoengineering 2007”, p.206-209

2. Lê Hải An, Nguyễn Thị Minh Hồng, Hà Quang Mẫn, Đặng Thị Ngọc Thủy -  Xác định tướng trầm tích sử dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi ; Tạp chí Mỏ - Địa chất, số 19, trang 1-6.

3. Lê Hải An, Nguyễn Thị Minh Hồng, Hà Quang Mẫn, Đặng Thị Ngọc Thủy - Xây dựng mô hình mạng nơ-ron tính toán độ rỗng và độ thấm; Tạp chí Dầu khí, số 7, tr  47-53.

4. Lê Văn Bình - Hydrat khí nguồn dự trữ năng lượng tiềm tàng - Tạp chí dầu khí, số 7 - 2007

5. Nguyễn Thị Minh Hồng - Đánh giá đặc tính thấm chứa của đá chứa cát sét điện trở suất thấp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan; Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KHKT lần thứ 17. Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Vũ Ngọc Diệp, Lê Văn Hiền, Vũ Trụ, Lê Văn Bình - Đặc điểm địa chất và phân bố tầng đá dầu ở Hoành Bồ - Quảng Ninh; Tạp chí dầu khí, số 7 - 2007


Năm 2006

1. Lê Văn Bình - Cơ sở dự báo ngập nước giếng khoan khai thác dầu bằng phương pháp địa hoá; Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, Số 14.

2. Phan Tu Co and Luong Thi Thanh Huyen - The characteristics of oil field in fractured rocks; Fractured Basement Reservoir, PetroVietnam 2006: Proceeding of the International Conference Fractured Basement Reservoir I

3. Tuan Pham, Adrian Hartley and John Parnell - New approach simulates porosity evolution and assesses relative importance of burial diagenesis and deformation: an example from the Permo-Triassic Hopeman Sandstone, Inner Moray Firth Basin, Scotland; Abstract in the BSRG Annual General Meeting, 17-19 December 2006, Aberdeen, UK.

4. Lê Ngọc Ánh - Mô hình biến đổi của đứt gãy trên cấu trúc nếp uốn phát triển từ địa chấn 3D ngoài khơi Brunei Darussalam; Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 17 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. Hà Quang Mẫn, Nguyễn Xuân Phong - Nghiên cứu môi trường trầm tích ở điểm lộ Berakas – Cách nhìn mới trên quan điểm của tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Trường đại học mỏ địa chất: Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, lần thứ 17, Hà nội; Quyển 4. Dầu khí . p. 66-69.