Lịch sinh hoạt học thuật

Bộ môn Địa chất dầu khí trân trọng kính mời Ban chủ nhiệm khoa, các cán bộ trong khoa dầu khí, các nhà khoa học tới tham dự buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn Địa chất dầu khí trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Văn phòng Bộ môn Địa chất Dầu khí (P. 807, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất). 

TT Họ và tên người báo cáo Tên báo cáo học thuật Thời gian báo cáo dự kiến
1 Phạm Văn Tuấn Nghiên cứu bao thể trong phân tích bể trầm tích. 21/03/2019
2 Bùi Thị Ngân Dấu vết sinh học (oil biomarkers) và ứng dụng trong xác định nguồn gốc, tuổi, độ trưởng thành của dầu. 04/04/2019
3 Nguyễn Minh Hòa Quy luật cấu trúc và các tiêu chí dự báo các mỏ dầu khí trong đá móng bể Cửu Long. 09/05/2019
4 Lê Ngọc Ánh Đặc điểm nhận dạng dòng chảy tập trung dạng ống trên tài liệu địa chấn bể trầm tích Kribi - Campo, Cameroon.  06/06/2019

Trân trọng./.