Thư mời viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số chuyên đề về Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ KHKT MỎ - ĐỊA CHẤT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ THÁCH THỨC CỦA ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ TRONG THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Địa chất Dầu khí (1977 - 2017), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ban biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và độc giả viết bài cho số 60, chuyên đề về “Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí”, phát hành tháng 06/2017 của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất với các nội dung:

  1. Địa hóa đá sinh;
  2. Địa chất khu vực, tiến hóa bể trầm tích và hệ thống dầu khí;
  3. Đặc trưng và mô hình hóa tầng chứa;
  4. Hiệu suất của giếng và kỹ thuật tầng chứa;
  5. Nâng cao hệ số thu hồi dầu;
  6. Thăm dò và khai thác mỏ, nhiên liệu phi truyền thống

Các bài viết cho tạp chí công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân. Các bài gửi đăng có nội dung theo đúng tôn chỉ, mục đích và thể lệ viết bài của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.

Thể lệ gửi bài của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, quyền lợi của tác giả được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thông tin chi tiết về quy định và thể lệ viết bài (kèm theo) được niêm yết trên trang điện tử: http://tapchi.humg.edu.vn. Tác giả có thể gửi bài viết cho số chuyên đề theo địa chỉ:

TS. Phạm Văn Tuấn, Bộ môn Địa chất dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 09 34.388.458     Fax: 04 38.388.633    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn nộp bài và nhận đăng bài:

- Nộp Tóm tắt bài báo: 31/01/2017;        Thông báo tóm tắt được chấp nhận: 07/02/2017;

- Nộp Toàn văn bài báo: 28/02/2017;      Thông báo bài báo được nhận đăng: 15/04/2017.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị, trình bày báo cáo điển hình: ngày 8 tháng 6 năm 2017.

 

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG BIÊN TẬP

 đã ký)

PGS.TS Lê Hải An

Thể lệ viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

số chuyên đề về Thách thức của địa chất dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí (xem file đính kèm)