CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHUẨN 4 NĂM CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ

Basketball Shoes

Sơ đồ chương trình đào tạo đại học 4 năm chuyên ngành Địa vật lý

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH DO

BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ ĐÀO TẠO

1. Môn: Bài toán giải ngược – Inversion Theory

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu được cơ sở của các phương pháp giải ngược. Ứng dụng để giải ngược mốt số bài toán cơ bản của địa vật lý. Hiểu được vị trí và tầm quan trọng của giải ngược trong địa vật lý. Cơ sở lý thuyết giải ngược. Ứng dụng giải ngược trong một số bài toán cơ bản của địa vật lý. Biết cách lựa chọn, áp dụng các thuật toán giải ngược. Phân tích đánh giá kết quả giải ngược.

Tóm tắt nội dung học phần: Cơ sở lý thuyết giải ngược. Một số phương pháp giải ngược. Ứng dụng giải ngược trong dịa vật lý.

2. Môn: Đặc trưng và mô hình hóa vỉa (Reservoir Characterization and Modeling)

Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về các đặc trưng tầng chứa dầu khí và phương pháp đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí; khái niệm địa thống kê và ứng dụng trong mô tả và mô hình hóa tầng chứa dầu khí; xây dựng mô hình địa chất 3D của tầng chứa dầu khí bao gồm: mô hình cấu trúc, mô hình tướng trầm tích, mô hình độ rỗng, mô hình độ thấm. Giới thiệu môn, Tính chất vật lý thạch học tầng chứa dầu khí, Đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí, Địa thống kê cơ bản, Mô hình hóa tầng chứa dầu khí, Schlumberger Petrel. Hiểu các kiến thức mới về đặc tính hóa tầng chứa, Hiểu các kiến thức mới về địa thống kê, Hiểu các kiến thức mới về mô hình hóa tầng chứa, Nắm bắt các kỹ năng xử lý thống kê số liệu địa chất, địa vật lý, Nắm bắt các kỹ năng cơ bản để xây dựng mô hình địa chất tầng chứa sử dụng phần mềm Petrel. Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu về đặc tính tầng chứa dầu khí (độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa chất lưu) và phương pháp đánh giá, mô hình phân tố thủy lực tổng hợp, đơn vị dòng chảy; khái niệm địa thống kê và ứng dụng trong mô tả và mô hình hóa tầng chứa dầu khí; mô hình địa chất 3D của tầng chứa dầu khí bao gồm mô hình địa tầng, mô hình cấu trúc, mô hình tướng trầm tích, mô hình độ rỗng, mô hình độ thấm và mô hình độ bão hòa chất lưu...

3. Môn: Địa chấn địa tầng + BTL

Mục tiêu của học phần: Giúp cho người học có khái niệm tổng quan về phương pháp địa chấn ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường. Giới thiệu phương pháp địa chấn địa tầng: Sự phát triển của phương pháp địa chấn địa tầng, Vai trò của phương pháp trong nghiên cứu địa tầng phân tập vai trò của phương pháp trong tìm kiếm dầu khí hệ thống trầm tích Khái niệm về hệ thống trầm tích, Cách nhận biết các hệ thống trầm tích Các tập trầm tích, Cách phân loại các tập trầm tích, Nghiên cứu một số tập trầm tích trong thực tế. Mối liên quan của chúng với cấu trúc địa chất. Các mặt ranh giới trong địa chấn địa tầng. Phân loại ranh giới trong địa chấn địa tầng. Mối quan hệ của chúng với môi trường trầm tích. Địa tầng phân tập phân giải cao. Ứng dụng của địa tầng phân tập phân giải cao. Lát cắt thời địa tầng. Khái niệm về lát cắt thời địa tầng, cách xây dựng lát cắt thời địa tầng. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý. Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu chi tiết các bước được tiến hành trong phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản (dầu khí và các loại khoáng sản khác). Bài tập thực hành.

4. Môn: Địa vật lý Biển – Marine geophysics

Mục tiêu của học phần: Nắm được cơ sở vật lý địa chất và thiết bị, phương pháp hệ công tác địa vật lý biển; địa chấn biển; trọng lực biển và đo gamma đáy biển. Đặc điểm của trường sóng địa chấn trong môi trường biển. Tốc độ truyền sóng của lớp nước biển. Quan hệ giữa tốc độ dịch chuyển của các hạt vật chất với áp suất âm. Bộ lọc tiên đoán và sai số tiên đoán để lọc sóng vang. Phát và thu sóng trong địa chấn biển. Phát sóng trong địa chấn biển. Thu các dao động – cáp máy địa chấn biển. Trọng lực biển. Phương pháp trọng lực biển. Ứng dụng của phương pháp. Cách thu thập và minh giả tài liệu trọng lực biển. Đo Gamma đáy biển. Trường gamma của các đối tượng dưới nước. Các yếu tố ảnh hưởng đến các phép đo bức xạ trong nước.Máy móc và các đầu kéo dưới nước. Phương pháp hệ đo vẽ gamma dưới nước. Đo phổ gamma đáy biển ven bờ Việt Nam.Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý.

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu chi tiết các bước được tiến hành trong phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản (dầu khí và các loại khoáng sản khác). Bài tập thực hành.

5. Môn: Địa vật lý đại cương + TH (Fundamental of geophysics)

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích. Cơ sở vật lý – địa chất phương pháp thăm dò trọng lực, máy móc và thiết bị đo ghi trường trọng lực, xử lý tài liệu và phạm vi áp dụng phương pháp trọng lực. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp từ; thiết bị đo và phương pháp kỹ thuật đo ghi trường từ; xử lý tài liệu và phạm vi áp dụng của phương pháp từ. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò điện dòng một chiều; máy móc và thiết bị đo dùng trong phương pháp điện trở; phương pháp mặt cắt điện; phương pháp đo sâu điện và một số phương pháp thăm dò điện khác. Cơ sở vật lý – Địa chất của phương pháp thăm dò địa chấn, quy trình thu nổ, xử lý, minh giải tài liệu địa chấn, phạm vi ứng dụng của phương pháp. Cơ sở vật lý – Địa chất của phương pháp thăm dò phóng xạ, xử lý, minh giải tài liệu, phạm vi ứng dụng của phương pháp thăm dò phóng xạ. Cở sở lý thuyết, đặc điểm, phân loại các phương pháp địa vật lý giếng quan và ứng dụng. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý. Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu cơ sở vật lý địa chất, máy móc thiết bị, phương pháp kỹ thuật đo, xử lý số liệu và phạm vi áp dụng của các phương pháp Địa vật lý.

6. Môn: Địa vật lý giếng khoan + TH (Well log and practice)

Mục tiêu của học phần: Mục đích của học phần “Địa vật lý giếng khoan” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ sở lý thuyết và ứng dụng của các phương pháp địa vật lý đo trong giếng khoan cũng như phân tích tài liệu ĐVLGK, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và workstation đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất. Cơ sở lý thuyết các phương pháp đo địa vật lý giếng khoan. Phương pháp kĩ thuật đo địa vật lý giếng khoan. Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan. Ứng dụng của các phương pháp địa vật lý giếng khoan. Công tác thực địa khi tiến hành đo ghi tài liệu địa vật lý giếng khoan. Kỹ năng tin học khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và workstation. Kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm.

Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cở sở vật lý và ứng dụng của: các phương pháp đo trường tự nhiên, các phương pháp xác định độ rỗng, các phương pháp điện trở, các phương pháp kiểm tra chất lượng trám xi măng, các phương pháp kiểm tra chất lượng ống chống, các phương pháp đo trong giếng khai thác, các phương pháp đo trong khi khoan, các phương pháp lấy mẫu lõi và thử vỉa và một số phương pháp khác.Sinh viên được hướng dẫn cách minh giải định tính, xác định thành phần thạch học và thành phần khoáng vật, xác định các tham số vật lý thạch học, các phương pháp “Quick Look”, phân tích tầng chứa, giới thiệu tới sinh viên các ứng dụng của địa vật lý giếng khoan trong nghiên cứu địa chất.

7. Môn: Địa vật lý giếng khoan dầu khí + ĐA (Formation evaluation + Project)

Mục tiêu của học phần:  Mục đích của học phần “Địa vật lý giếng khoan dầu khí” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng của các phương pháp địa vật lý đo trong giếng khoan cũng như phân tích tài liệu ĐVLGK, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và workstation bằng các phần mềm chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất. Cơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích tài liệu ĐVLGK. Các quy trình phân tích và minh giải tài liệu ĐVLGK. Kỹ năng tin học khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tínhvà workstation. Kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm.

Tóm tắt nội dung học phần: Minh giải định tính. Xác định thành phần thạch học và thành phần khoáng vật: Xác định các tham số vật lý thạch học. Các phương pháp “Quick Look”.  Phân tích tầng chứa. Ứng dụng của địa vật lý giếng khoan trong nghiên cứu địa chất.

8. Môn: Đồ án tốt nghiệp – Thesis

Mục tiêu của học phần: Nắm vững các phương pháp Địa vật lý. Nắm vững kiến thức Địa chất. Hiểu rõ vai trò của địa vật lý trong các lĩnh vực:  tìm kiếm khoang sản, công trình, môi trường, và cấu trúc của quả đất. Nâng cao kiến thức chuyên sâu về một phương pháp địa vật lý cụ thể. Nắm vững bản chất thu thập tài liệu, xử lý và minh giải của một phương pháp, thực hiện ngoài thực tế. Kỹ năng thu thập, đánh giá dữ liệu, thảo luận và khai thác tài liệu khoa học theo thực tế ngoài sản xuất. Nâng cao các kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng xã hội như: kỹ năng trình bày, thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm. Nâng cao năng lực ngoại ngữ thông qua việc tham khảo tài liệu nước ngoài. Nắm bắt và nâng cao năng lực chuyên môn: thu thập, xử lý và minh giải tài liệu Địa vật lý. Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong Địa vật lý. Kỹ năng chuyển đổi từ lý thuyết sang thực hành.

Tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên áp dụng được một hoặc tổ hợp các phương pháp Địa vật lý giải quyết các nhiệm vụ địa chất như: tìm kiếm khoáng sản, dầu khí, địa chất công trình và môi trường địa chất.

9. Môn: Lý thuyết trường Địa vật lý – Theory of Geophysical Field

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Địa vật lý những kiến thức cơ bản về các trường Địa vật lý; đồng thời ứng dụng các trường vào các phương pháp Địa vật lý để nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích và nghiên cứu môi trường một cách hiệu quả. Nghiên cứu cơ sở toán lý của các trường Địa vật lý. Nghiên cứu đặc điểm, tính chất các trường thế trong Địa vật lý như: trường trọng lực, trường Địa từ tĩnh, trường điện dừng và trường từ dừng; các trường sóng như trường sóng điện từ, trường sóng đàn hồi. Tương quan giữa các trường Địa vật lý. Trường bình thường, trường dị thường, ý nghĩa trường dị thường. Nghiên cứu và thiết lập phương trình cơ bản của các trường Địa vật lý. Ứng dụng các trường Địa vật lý trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích và nghiên cứu môi trường. Nắm được cơ sở toán lý các phương pháp Địa vật lý. Nắm được lý thuyết chung của các trường Địa vật lý. Phân biệt trường bình thường và trường dị thường. Hiểu được ý nghĩa của chúng trong các phương pháp Địa vật lý. Viết được phương trình cơ bản của các trường. Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm.

Nội dung học phần: Học phần nghiên cứu cơ sở lý thuyết trường: các đại lượng đặc trưng cho trường; các tọa độ định vị trường; các loại đối xứng của trường; giải tích trường bao gồm các toán tử, phép toán biến đổi trường; phương trình cơ bản của trường; lý thuyết, đinh luật, các phương pháp để giải bài toán lý thuyết trường. Nghiên cứu lý thuyết chung về các trường thế trong Địa vật lý như: trường trọng lực, trường Địa từ tĩnh, trường điện dừng và trường từ dừng; các trường sóng như trường sóng điện từ, trường sóng đàn hồi. Tương quan giữa các trường Địa vật lý. Thiết lập phương trình cơ bản của các trường Địa vật lý trong các môi trường. Nghiên cứu trường bình thường và trường dị thường, ý nghĩa của chúng trong các phương pháp Địa vật lý. Tìm hiểu ứng dụng các trường Địa vật lý trong nghiên cứu cấu trúc địa chất; tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích như tìm kiếm quặng, nước, dầu khí và nghiên cứu môi trường như khảo sát hiện tượng sụt lún do karst, hiện tượng ô nhiễm nguồn nước…

10.  Môn: Thăm dò Địa chấn (seismic exploration)

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu được bản chất của phương pháp địa chấn và ứng dụng của phương pháp một cách cơ bản nhất. Cơ sở lý thuyết về trường sóng địa chấn. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò địa chấn. Kỹ thuật phát – thu sóng địa chấn. Quy trình xử lý tài liệu địa chấn, phần mềm ứng dụng. Minh giải tài liệu địa chấn, phần mềm ứng dụng. Công tác thực địa khi tiến hành thu nổ địa chấn. Tiến hành một số bước xử lý cơ bản tài liệu địa chấn bằng phần mềm chuyên dụng. Minh giải cấu trúc trên giấy tài liệu địa chấn

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu lý thuyết về trường sóng địa chấn, bản chất của sóng địa chấn, cơ sở vật lý, cơ sở địa chất của phương pháp. Các nguyên lý cơ bản của thăm dò địa chấn. Sự lan truyền sóng địa chấn trong môi trường địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp địa chấn phản xạ và khúc xạ từ giai đoạn thu nổ đến xử lý và minh giải tài liệu. Bài tập thực hành.

11. Môn: Thăm dò điện dòng một chiều (Geoelectrical methods)

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về cơ sở vật lý – địa chất của thăm dò điện dòng một chiều, các phương pháp thăm dò điện dòng một chiều trong nghiên cứu cấu tạo địa chất. Nắm được cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò điện. Nắm được trường điện của dòng không đổi, trường điện từ của một số nguồn đơn giản trên nửa không gian đồng nhất. Thiết bị đo và phương pháp kỹ thuật đo ghi phương pháp điện trở. Các phương pháp xử lý tài liệu đo sâu điện trở. Giải thích địa chất và phạm vi áp dụng của phương pháp đo sâu điện dòng một chiều. Hiểu về bản chất của phương pháp, nguyên lý đo ghi, các thiết bị đo, phương pháp xử lý và giải thích tài liệu của các phương pháp phân cực kích thích, nạp điện, thế điện tự nhiên. Sử dụng được thiết bị đo điện trở, biết cách vận hành thiết bị đo của phương pháp phân cực kích thích, nạp điện, thế điện tự nhiên trên thực địa. Hoạch định mạng lưới đo ghi và tổ chức thi công thực địa phương pháp đo sâu điện dòng một chiều, phân cực kích thích, nạp điện, thế điện tự nhiên. Chỉnh lý số liệu đo, tính sai số đo ghi, tính giá trị dị thường đo sâu điện trong các phương pháp điện dòng một chiều. Tính toán xử lý biến đổi đường cong đo sâu của các phương pháp đo sâu điện trở, phân cực kích thích, nạp điện, thế điện tự nhiên.Giải thích tài liệu các phương pháp điện dòng một chiều trong nghiên cứu địa chất. Kỹ năng làm việc theo nhôm. Kỹ năng thuyết trình

Tóm tắt nội dung học phần: Gồm các phần cơ sở vật lý – địa chất của các phương pháp thăm dò điện dòng một chiều, phương pháp kỹ thuật đo ghi trường điện dòng một chiều, xử lý số liệu và ứng dụng các phương pháp này trong nghiên cứu cấu tạo địa chất, tìm kiếm khoáng sản có ích, nghiên cứu môi trường, …

12. Môn: Thăm dò điện từ - electromagnetic exploration

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo và xử lý tài liệu một số phương pháp thăm dò điện từ trong nghiên cứu khoáng sản, môi trường, địa chất thủy văn, địa chất công trình…Nắm được bản chất vật lý, cơ sở địa chất của phương pháp. Hiểu phương pháp kỹ thuật thi công. Hiểu được phương pháp xử lý, luận giải kết quả và phạm vi áp dụng của phương pháp. Nắm được một số loại máy đo điện từ. Phương pháp thi công khi đo mặt cắt điện, đo sâu điện dựa trên một số nguyên tắc đo sâu theo tần số, theo thời gian

Tóm tắt nội dung học phần: Các phương pháp điện từ áp dụng trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường địa chất gồm phương pháp đo sâu từ - tellur, đo sâu trường chuyển, phương pháp phân cực kích thích dòng xoay chiều và phương pháp khảo sát môi trường – phương pháp rada đất.

13. Môn: Thăm dò phóng xạ (Radioactive methods)

Mục tiêu của học phần:  Nắm được cơ sở vật lý – địa chất, thiết bị, phương pháp hệ công tác, xử lý tài liệu và ứng dụng các phương pháp thăm dò phóng xạ. Hiện tượng phóng xạ – các định luật về phóng xạ. Đặc trưng các bức xạ ion hóa và tương tác của chúng với vật chất. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ. Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ. Các phương pháp gamma. Các phương pháp khí phóng xạ. Các phương pháp phóng xạ trong phòng thí nghiệm. Ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân. Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ. Nắm được cơ sở vật lý – địa chấtthiết bị, phương pháp hệ công tác, xử lý tài liệu và ứng dụng các phương pháp thăm dò phóng xạ. Tính toán được liều chiếu trong.

Tóm tắt nội dung học phần: Hiện tượng phóng xạ – các định luật về phóng xạ; Đặc trưng các bức xạ ion hóa và tương tác của chúng với vật chất; Các đầu dò bức xạ. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ; Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ; Các phương pháp gamma; Các phương pháp khí phóng xạ; Các phương pháp phóng xạ trong phòng thí nghiệm; Ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân; Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ.

14. Môn: Thăm dò trọng lực + BTL (Gravity exploration + Major exercise)

Mục tiêu của học phần: Đào tạo kỹ sư Địa vật lý có thể làm việc về chuyên ngành trọng lực ở các cơ sở có ứng dụng phương pháp trọng lực. Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò trọng lực. Trường bình thường và trường dị thường trọng lực. Kỹ thuật đo, ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa. Phân tích và minh giải dị thường trọng lực. Bài toán thuận trong thăm dò trọng lực. Phương pháp bài toán ngược. Các phương pháp biến đổi trường trọng lực. Một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực. Sử dụng được máy trọng lực thạch anh không ổn định WS-100. Hoạch định mạng lưới đo ghi và tổ chức thi công thực địa. Lập trình giải bài thoán thuận trên một số mô hình đơn giản (khối cầu, hình hộp chữ nhật…). Xử lý tài liệu trọng lực: nâng trường, hạ trường, tính đạo hàm theo phương thẳng đứng, đạo hàm nằm ngang…. Bằng phần mềm GMT (The Generic mapping tools). Tính được dị thường trọng lực Bughe trên biển.

Tóm tắt nội dung học phần: Trình bày cơ sở lý thuyết về trường trọng lực trái đất, cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp, trường bình thường và trường dị thường trọng lực, kỹ thuật đo ghi trọng lực và xử lý số liệu trọng lực thực địa, phân tích và minh giải dị thường trọng lực, bài toán thuận trọng lực, bài toán ngược trọng lực, các phương pháp biến đổi trường trọng lực, một số ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực.

15. Môn: Thăm dò từ + BTL (Magnetic exploration + major exercise)

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu và nắm vững cơ sở vật lý – địa chất, kỹ thuật đo ghi, chỉnh lý, xử lý và giải thích số liệu của phương pháp từ. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp từ. Thiết bị đo và phương pháp kỹ thuật đo ghi phương pháp từ. Chỉnh lý số liệu đo ghi từ. Các phương pháp xử lý tài liệu từ. Giải thích địa chất và phạm vi áp dụng của phương pháp từ. Sử dụng được từ kế proton trong đo ghi số liệu từ mặt đất. Hoạch định mạng lưới đo ghi và tổ chức thi công thực địa. Chỉnh lý số liệu đo, tính sai số đo ghi, tính giá trị dị thường từ. Lập trình giải bài toán thuận trên một số mô hình đơn giản. Tính toán xử lý nâng trường, hạ trường, tính đạo hàm thẳng đứng, đạo hàm ngang bằng phần mềm Matlab

Tóm tắt nội dung học phần: Trình bày cơ sở địa chất, bản chất vật lý, phương pháp kỹ thuật đo và xử lý tài liệu của phương pháp từ

16. Môn: Thực tập Địa vật lý đai cương (Geophysics Field trip)

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về máy móc thiết bị, phương pháp kỹ thuật đo, xử lý số liệu địa vật lý. Hiểu được quy trình hoạt động của các máy Địa vật lý. Sử dụng thành thạo các máy Địa vật lý. Xử lý và biểu diễn kết quả đo Địa vật lý. Sử dụng thành thạo các máy Địa vật lý chuyên ngành Thăm dò điện, Thăm dò từ, Thăm dò phóng xạ, Thăm dò trọng lực. Tính toán xử lý số liệu đo được theo các thuật toán Địa vật lý. Biểu diễn và minh giải tài liệu Địa vật lý.

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu nguyên lý các máy Địa vật lý, quy trình sử dụng máy Thăm dò điện, Thăm dò trọng lực, Thăm dò phóng xạ, Thăm dò từ. Tổ chức thực hiện khảo sát trên thực địa. Khái quát các phương pháp xử lý số liệu. Tiến hành xử lý số liệu trên các phần mềm Địa vật lý. Luận giải kết quả đo được.

17. Môn: Thực tập tốt nghiệp - Diploma interships

Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm được qui trình thi công thực địa các phương pháp địa vật lý, xử lý và minh giải được kết quả. Hiểu được quy trình hoạt động của các máy Địa vật lý. Sử dụng thành thạo các máy Địa vật lý. Xử lý và biểu diễn kết quả đo Địa vật lý. Sử dụng thành thạo các máy và các phần mềm Địa vật lý chuyên ngành Thăm dò điện, Thăm dò từ, Thăm dò phóng xạ, Thăm dò trọng lực, Thăm dò địa chấn, Địa vật lý giếng khoan. Tính toán xử lý số liệu đo được theo các thuật toán Địa vật lý. Biểu diễn và minh giải tài liệu Địa vật lý.

Tóm tắt nội dung học phần: Nghiên cứu sâu kiến thức các chuyên ngành ĐVL, thiết bị máy móc ĐVL, công tác triển khai thực địa, xử lý tài liệu và luận giải kết quả.

18. Môn: Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất - Địa Vật lý (the English course for geologist and geophysicsist)

Mục tiêu của học phần: Củng cố kiến thức, vốn từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý cho người học; qua đó giúp người đọc có thể tiếp cận, dịch các thông tin, kiến thức chuyên môn qua tài liệu tiếng anh, viết các bài báo chuyên môn bằng tiếng anh. Các cấu trúc tiếng anh sử dụng trong chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Từ. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Trọng lực. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Điện. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Phóng xạ. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp thăm dò Địa chấn. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Địa vật lý trong Phương pháp Địa vật lý giếng khoan. Trình bày các nội dung chuyên ngành Địa chất- Địa vật lý bằng tiếng anh một cách lưu loát, thành thạo. Kĩ năng viết báo cáo, bài báo chuyên ngành Địa vật lý bằng tiếng anh chuyên môn

Tóm tắt nội dung học phần: Introduce general considerations of rock and overview of geophysical prospecting methods: Magnetic Prospecting, Gravity Prospecting, Electrical and electromagnetic prospecting methods, Radioactive methods, Seismic prospecting, Well logging.

19.  Môn: Tin học ứng dụng Địa chất - Địa vật lý (Applied Informatics in Geology - Geophysics)

Mục tiêu của học phần: Trang bị các kiến thức cơ bản về phần mềm Matlab. Sử dụng phần mềm giải một số bài toán cơ bản trong Địa chất - Địa vật lý như: giải bài toán thuận và ngược trong các phương pháp Địa vật lý; xử lý số liệu Địa vật lý như các bài toán thống kê, tính tương quan, tính phổ, lọc nhiễu…; mô hình hóa các đối tượng địa chất trong các bài toán thuận và bài toán nghịch. Nghiên cứu kiến thức cơ bản của phần mềm Matlab. Ứng dụng phần mềm Matlab giải một số bài toán toán học. Ứng dụng phần mềm Matlab giải bài toán thuận và bài toán ngược trong Địa vật lý và xử lý số liệu Địa vật lý. Ứng dụng phần mềm Matlab mô hình hóa các đối tượng Địa chất. Nắm được cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab. Áp dụng phần mềm giải một số bài toán toán học. Biết cách lập trình để thu được chương trình xử lý số liệu và giải các bài toán Địa chất - Địa vật lý bằng Matlab. So sánh để thấy được ưu nhược điểm của phần mềm Matlab so với các phần mềm khác trong xử lý số liệu Địa vật lý.

Tóm tắt nội dung học phần:  Học phần nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab: phần mềm Matlab (Matrix Laboratory) lưu trữ và xử lý số liệu dưới dạng mảng. Học phần đi sâu nghiên cứu cấu trúc mảng, thao tác trên mảng và xử lý các bài toán mảng số liệu.Nghiên cứu các Toolbox và thư viện hàm có sẵn trong đó chủ yếu nghiên cứu các Toolbox: Fuzzy Logic, Image Processing, Neural Network, Signal Processing, Simulink, Symbolic Math. Ứng dụng phần mềm giải một số bài toán đại số và giải tích cơ bản như: giải phương trình, tính đạo hàm, tích phân….; giải quyết các bài toán thống kê; vẽ đồ họa một chiều như đồ thị, đường cong, đồ họa hai chiều như bản đồ đẳng trị và đồ thị trong không gian ba chiều. Lập trình chương trình xử lý tín hiệu Địa vật lý như giải bài toán thuận, bài toán nghịch trong Địa vật lý, vẽ bản đồ đẳng trị, lọc nhiễu, biến đổi trường. Mô hình hóa các đối tượng địa chất.

20. Môn: Tổ hợp các phương pháp Địa vật lý – Integration of multiple geophysical data sets

Mục tiêu của học phần: Người học hiểu và biết cách xử lý cơ bản tài liệu tổ hợp địa chất và các phương pháp địa vật lý phục vụ trong công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản,... Hiểu được vị trí và tầm quan trọng của việc áp dụng tổ hợp các phương pháp địa chất và địa vật lý. Cơ sở lựa chọn tổ hợp các phương pháp. Cơ sở xử lý tài liệu tổ hợp các phương pháp. Biết cách lựa chọn tổ hợp các phương pháp. Biết cách xử lý, luận giải tài liệu tổ hợp.

Tóm tắt nội dung học phần: Cơ sở lựa chọn và xử lý tài liệu tổ hợp các phương pháp địa vật lý và địa chất. Xử lý, phân tích và luận giải tài liệu tổ hợp tài liệu.

21. Môn: Vật lý thạch học (Petrophysics)

Mục tiêu của học phần: Mục đích của học phần “Vật lý thạch học” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất cơ lý và vật lý thạch học của đất đá và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và khoáng sản rắn đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất.Vai trò của nghiên cứu vật lý thạch học trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Tính chất vật lý thạch học cơ bản của đất đá. Tính chất điện của đất đá. Tính chất từ của đất đá. Tính chất phóng xạ của đất đá. Tính chất cơ học của đất đá, tính chất nhiệt của đất đá. Phân tích các mẫu đất đá theo các tính chất vật lý. Kĩ năng viết báo cáo, tổng hợp các kết quả về vật lý thạch học.

Tóm tắt nội dung học phần: Các tính chất cơ lý và vật lý thạch học của đất đá và đá chứa dầu khí (độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa, mật độ, độ dính ướt, áp suất mao dẫn, tỉ bề mặt, các tính chất điện, từ, phóng xạ, cơ học và nhiệt) và vai trò của vật lý thạch học trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và khoáng sản rắn.

22. Môn: Xử lý số liệu địa chấn + ĐA (Acquisition, processing of seismic method and project)

Mục tiêu của học phần: Giúp cho người học nắm vững công tác thu nổ và xử lý tài liệu địa chấn, đặc biệt trong công tác nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển và tìm kiếm khoáng sản dầu khí và biển. Phát và thu sóng địa chấn. Xử lý số liệu địa chấn. Các phần mềm xử lý số liệu. Nắm vững cách xây dựng hệ quan sát và phát thu sóng địa chấn. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý. Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu chi tiết các bước được tiến hành trong phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản (dầu khí và các loại khoáng sản khác). Bài tập thực hành.

23. Môn: Xử lý số liệu Địa vật lý – Geophysical data processing

Mục tiêu của học phần: Giúp cho người học có khái niệm tổng quát và khả năng áp dụng vào thực tiễn một cách cụ thể các phương pháp xử lý tài liệu Địa vật lý. Số hóa số liệu, Phân tích tín hiệu, Lý thuyết cơ bản của các bộ lọc, Các bộ lọc tối ưu, Lý thuyết định nghiệm thống kê để phát hiện tín hiệu yếu. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý. Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tóm tắt nội dung học phần: Khái niệm xử lý số liệu. Các đại lượng đặc trưng của trường địa vật lý và phương pháp xác định chúng. Lọc trường địa vật lý. Phát hiện tín hiệu yếu. Xử lý tổng hợp tài liệu địa vật lý. Bài tập thực hành.

24. Môn: Địa vật lý đại cương (Fundamental of geophysics)

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các phương pháp cơ bản về địa vật lý được áp dụng để khảo sát cấu trúc địa chất và tìm kiếm khoáng sản có ích. Cơ sở vật lý – địa chất phương pháp thăm dò trọng lực, máy móc và thiết bị đo ghi trường trọng lực, xử lý tài liệu và phạm vi áp dụng phương pháp trọng lực. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp từ; thiết bị đo và phương pháp kỹ thuật đo ghi trường từ; xử lý tài liệu và phạm vi áp dụng của phương pháp từ. Cơ sở vật lý – địa chất của phương pháp thăm dò điện dòng một chiều; máy móc và thiết bị đo dùng trong phương pháp điện trở; phương pháp mặt cắt điện; phương pháp đo sâu điện và một số phương pháp thăm dò điện khác. Cơ sở vật lý – Địa chất của phương pháp thăm dò địa chấn, quy trình thu nổ, xử lý, minh giải tài liệu địa chấn, phạm vi ứng dụng của phương pháp. Cơ sở vật lý – Địa chất của phương pháp thăm dò phóng xạ, xử lý, minh giải tài liệu, phạm vi ứng dụng của phương pháp thăm dò phóng xạ. Cơ sở lý thuyết, đặc điểm, phân loại các phương pháp địa vật lý giếng quan và ứng dụng. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý. Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu cơ sở vật lý địa chất, máy móc thiết bị, phương pháp kỹ thuật đo, xử lý số liệu và phạm vi áp dụng của các phương pháp Địa vật lý.

 

 

 

 

 

 

Nike Air Penny 3

Bảo vệ luận văn thạc sĩ kỹ thuật địa vật lý 25/4/2017

ADIDAS