Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Địa vật lý

 

DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA
 
1. Tên ngành đào tạo:            Địa vật lý
                                                  Geophysics
2. Trình độ đào tạo:                Đại học
3. Yêu cầu kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ bản bao gồm: một môn ngoại ngữ, nguyên lý và ứng dụng máy tính, nắm được lý luận cơ bản và kiến thức toán học, vật lý, hóa học…
- Nắm được kiến thức chuyên ngành của một trong các lĩnh vực sau đây:
+ Địa chất dầu khí, địa chất khoáng sản,  địa chất Việt Nam
+ Phương pháp và kỹ thuật thăm dò địa vật lý dầu khí
+ Địa vật lý khoáng sản và môi trường
+ Vật lý địa cầu
- Có năng lực nghiên cứu triển khai một trong các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực sau đây:
+ Địa vật lý dầu khí
+ Địa vật lý khoáng sản môi trường
+  Vật lý địa cầu
- Hiểu được phương pháp triển khai khoa học một trong các lĩnh vực sau:  
+ Địa vật lý dầu khí
+ Địa vật lý khoáng sản môi trường
+ Vật lý địa cầu
- Nắm được mối quan hệ giữa tài nguyên với môi trường, quan hệ giữa vấn đề khai thác tài nguyên với bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
- Có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng rèn luyện tố chất nhân văn của người trí thức xã hội chủ nghĩa
- Có năng lực thiết kế phương án sản xuất, độc lập hoàn thành thực nghiệm, viết đồ án tốt nghiệp và tham dự giao lưu học thuật.
- Nắm vững phương pháp xử dụng, sưu tầm tư liệu kiểm định các văn liệu và kỹ thuật thông tin hiện đại khác
4. Yêu cầu về kỹ năng
Kỹ năng cứng
- Nắm được nguyên lý hoạt động, phương pháp vận hành, thu thập số liệu từ các máy địa vật lý thông dụng
- Biết cách số hóa bản đồ, thành lập các bản đồ, mặt cắt địa chất, địa vật lý
- Tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm
- Triển khai được các công việc cụ thể của phương án sản xuất
- Giao tiếp bằng tiếng Anh.
5. Yêu cầu về thái độ
- Có ý thức chính trị, tổ chức kỷ luật tốt
- Có lòng yêu nghề, có thái độ phục vụ tốt
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Các công ty, tổng công ty của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam
- Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chất Khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường.
- Các Trung tâm, các Liên đoàn Địa chất – Địa vật lý, Tổng cụ Biển và Hải đảo Việt Nam.
- Viện Vật lý Địa cầu, Viện Địa chất, Viện Địa chất – Địa vật lý Biển, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam.
- Các sở Khoa học Công nghệ Viện Tài nguyên Môi trường của các tỉnh
- Các công ty, tổng công ty thuộc các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Thủy lợi, Giao thông, Xây dựng.
7. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng độc lập nghiên cứu, tự học nâng cao trình độ sau khi ra trường.
8. Chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo
Đã tham khảo: CHLB Nga, Trung Quốc, Úc, Anh.
 
KT. Trưởng Bộ môn
Phó trưởng Bộ môn
(đã ký)
ThS. Kiều Duy Thông