Danh sách sinh viên Địa vật lý K54 bảo vệ tốt nghiệp ngày 2-3/6/2014

Danh sách sinh viên lớp địa vật lý K54 bảo vệ tốt nghiệp ngày 2-3/6/2014 

TT

Họ

Tên

 

TT

Họ

Tên

1

Nguyễn Thị Kiều

Anh

 

27

Hoàng Tùng

Lâm

2

Chu Văn

Chuẩn

 

28

Thân Đình

Lâm

3

Phạm Văn

Cương

 

29

Nguyễn Thùy

Linh

4

Phạm Duy

Đại

 

30

Nguyễn Thị

Lụa

5

Trần Ngọc

Danh

 

31

Hà Văn

Luật

6

Ngô Khắc

Đỗ

 

32

Lê Thị

Mai

7

Nguyễn Quý

Đôn

 

33

Trần Hoài

Nam

8

Phạm Văn

Đồng

 

34

Hoàng Minh

Quân

9

Đặng Thị Thùy

Dung

 

35

Vũ Văn

Quân

10

Lại Ngọc

Dũng

 

36

Nguyễn Hữu

Quyền

11

Phạm Văn

Duy

 

37

Dương Văn

Sáu

12

Trần Thị

Duyên

 

38

Phạm Ngọc

Sơn

13

Đỗ Thanh

Hải

 

39

Phạm Hồng

Sơn

14

Lê Thị Thu

Hằng

 

40

Nguyễn Hoàng

Sơn

15

Phạm Thị

Hảo

 

41

Trần Văn

Suốt

16

Vũ Thị

Hiền

 

42

Nguyễn Minh

Tân

17

Ngô Huy

Hiển

 

43

Trần Văn

Thanh

18

Nguyễn Đức

Hiệp

 

44

Nguyễn Thị

Thuận

19

Đỗ Trí

Hiệp

 

45

Nguyễn Việt

Tiến

20

Nguyễn Quang

Hoan

 

46

Đỗ Văn

Tiệp

21

Nguyễn Sỹ

Hùng

 

47

Trương Văn

Toàn

22

Trần Văn

Hữu

 

48

Nguyễn Tuấn

Trung

23

Trịnh Thanh

Huyên

 

49

Nguyễn Thị Thanh

24

Nguyễn Thị Phương

Huyền

 

50

Nguyễn Hoàng

Tùng

25

Đỗ Xuân

Khiêm

 

51

Trần Thanh

Vinh

26

Lã Thị Tân

Khoa

 

 

 

 

Nike Run