Chương trình đào tạo tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ MÃ SỐ 60520502 (Gồm 3 phần)

I. Khối kiến thức chung và cơ sở chuyên ngành hoàn toàn trùng hợp với nội dung chương đào tạo thạc sĩ.

II.Các chuyên đề lựa chọn theo đề tài luận án (Khoảng 3-5 ĐVHT).

III. Luận án tiến sĩ, chiếm khối lượng khoảng 2 năm đào tạo tập trung.

Các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ:

 

Air Jordan IV 4 Retro Snake Skin

 

Yêu cầu

Tên học phần

STC

Ghi chú

 

 

 

Bắt buộc

Địa thống kê ứng dụng

2

PGS.TS. Lê Hải An

PGS.TS.Phan Thiên Hương

Các phương pháp ĐVL trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nâng cao

 

2

GS.TSKH Mai Thanh Tân

GS.TS Lê Khánh Phồn

PGS.TS Nguyễn Trọng Nga

PGS.TS. Lê Hải An

PGS.TS.Phan Thiên Hương

 

 

 

 

 

Tự chọn

Địa chất cấu trúc nâng cao

2

TS. Trần Thanh Hải

Ứng dụng các phương pháp ĐVL trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

 

2

TS. Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS. Lê Hải An

Ứng dụng các phương pháp ĐVL trong điều tra khoáng sản CT và môi trường.

 

2

GS.TS Lê Khánh Phồn

PGS.TS Nguyễn Trọng Nga

PGS.TS.Phan Thiên Hương

Địa vật lý ứng dụng trong nghiên cứu cấu trúc sâu và tai biến địa chất.

 

2

PGS.TS. Phan Thiên Hương

TS. Phạm Đình Nguyên

TS. Nguyễn Hải Triều

Địa chấn địa tầng nâng cao

 

2

GS.TSKH Mai Thanh Tân

PGS.TS.Phan Thiên Hương

Các phương pháp minh giải địa chấn đặc biệt

2

TS. Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS.Phan Thiên Hương

CÁC MÔN THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC (CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH) CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ

1. Toán cao cấp 2

2. Ngoại Ngữ (theo yêu cầu của từng năm)

3. Các môn cơ sở và chuyên ngành

a. Môn cơ sở: Địa vật lý đại cương 

b. Môn chuyên ngành cho NCS: Tuỳ theo lĩnh vực chuyên sâu của NCS (Thăm dò Từ, thăm dò Trọng lực, thăm dò Điện, thăm dò Phóng xạ, thăm dò Địa chấn, Địa vật lý giếng khoan). Tên môn học chuyên sâu do các trưởng tiểu ban đề xuất khi lập đề cương chi tiết.