Các quy chế, quy định đào tạo sau đại học

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin chi tiết kick link sau: http://humg.edu.vn/vi/dao-tao/dao-tao-sau-dai-hoc/quy-che-quy-dinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm theo QĐ số 516 /QĐ-MĐC ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thông tin chi tiết kick link sau:http://humg.edu.vn/vi/images/stories/attachments/article/2136/Quy%20che%20dao%20tao%20tien%20si%20cua%20Truong-2014.pdf