Lịch nộp đồ án mềm và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Địa vật lý K55

Bộ môn Địa vật lý xin thông báo về lịch nộp đồ án mềm và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên lớp Địa vật lý K55 như sau:

1. Lịch nộp đồ án mềm: ngày thứ hai (18/5/2015)

2. Lịch bảo vệ tốt nghiệp: ngày 2 - 3/6/2015

Sinh viên lưu ý nộp 3 quyển đồ án mềm có chữ ký của thầy (cô) hướng dẫn để phản biện

Trong thời gian này lớp trường lớp Địa vật lý K55 có trách nhiệm làm giấy thanh toán ra trường cho tập thể lớp để kịp lấy hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp trước ngày 2/6/2015/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------