Bảo vệ tốt nghiệp sinh viên địa vật lý K56

Ngày thứ Hai (13/6/2016), Bộ môn địa vật lý đã tổ chức các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên địa vật lý K56

Các sinh viên đã nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt các buổi bảo vệ của mình với kết quả cao

Sau đây là một số hình ảnh về ngày bảo vệ