Bảo vệ luận văn thạc sĩ kỹ thuật địa vật lý 25/4/2017