Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 - năm 2016

Ngày 7 tháng 6 năm 2016, Bộ môn địa vật lý đã tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 4 học viên K28 và K29

Các học viên đã báo cáo kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng và được đánh giá cao.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày bảo vệ

Xem tiếp...

Bảo vệ tốt nghiệp sinh viên địa vật lý K56

Ngày thứ Hai (13/6/2016), Bộ môn địa vật lý đã tổ chức các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên địa vật lý K56

Các sinh viên đã nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt các buổi bảo vệ của mình với kết quả cao

Sau đây là một số hình ảnh về ngày bảo vệ

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo cao học - Ngành kỹ thuật Địa vật lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ

 

I. Những vấn đề chung

            1. Tên ngành đào tạo:          Kỹ thuật địa vật lý

                Tên tiếng Anh                   Geophysical Engineering

            2. Mã số:                                60520502

            3. Bộ môn chủ quản:            Bộ môn Địa vật lý

II. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo học viên trở thành cán bộ chuyên môn có trình độ lý thuyết và thực hành cao, có khả năng tiến hành công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy cũng như sản xuất địa vật lý; có năng lực chủ trì các đề tài khoa học, dự án sản xuất trong các lĩnh vực Địa vật lý dầu khíbiển -công trình, Địa vật lý khoáng sản và môi trường, Vật lý địa cầu.

III. Chương trình đào tạo

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo

-         Khối lượng kiến thức: 45 TC

-         Thời gian đào tạo : 1,5 năm

  1. Cấu trúc chương trình

2.1 Nhóm các học phần bắt buộc:                        17 TC

Bao gồm:

2.1.1 Các học phần chung: Triết học                                3 TC

2.1.2 Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu:    14 TC

2.2 Nhóm các học phần tự chọn :                                       15 TC

2.3 Luận văn thạc sỹ :                                                     13 TC

IV. Khối lượng kiến thức

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và môn học

Khối lượng (TC)

Bộ môn và cán bộ giảng dạy

I

 

Nhóm các học phần bắt buộc

17

Địa vật lý

I.1

 

Các học phần chung

3

 

1

7020101

Triết  học

3

BM Nguyên lý CN Mác-LN

I.2

 

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

14

 

2

7060102

Trọng lực nghiên cứu cấu trúc

2

GS.TS Bùi Công Quế

3

7060103

Thăm dò điện 3 chiều

2

PGS.TS Nguyễn Trọng Nga

4

7060104

Địa vật lý hạt nhân

2

GS.TS Lê Khánh Phồn

5

7060105

Địa chấn dầu khí và công trình

2

PGS.TS Phan Thiên Hương

6

7060106

Các thành tựu mới trong Địa vật lý giếng khoan

2

PGS.TS. Lê Hải An

7

7060107

Các hệ thống xử lý số liệu ĐVL

2

PGS.TS Phan Thiên Hương

8

7040101

Địa kiến tạo

2

PGS.TS Trần Thanh Hải

II

 

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 15 TC theo hướng chuyên sâu)

15

 

9

7060226

Địa chất dầu khí và các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí

2

TS. Phạm Văn Tuấn

 

10

7060227

Trầm tích học và phân tích các bể trầm tích

2

TS. Hoàng Văn Long

11

7060109

Địa chấn địa tầng và địa chấn 3D

3

GS.TSKH Mai Thanh Tân

12

7060110

Địa vật lý giếng khoan dầu khí

3

PGS.TS Lê Hải An

13

7060427

Khoan khai thác dầu khí

2

PGS.TS Lê Xuân Lân

14

7060120

Các thành tựu mới trong Địa chất - Địa vật lý Dầu khí và biển

3

TS. Nguyễn Thanh Tùng

15

7040426

Địa chất các mỏ khoáng

3

PGS.TS Nguyễn Quang Luật

16

7060111

Thăm dò từ chính xác cao

2

GS.TS Tôn Tích Ái

17

7060101

Địa từ và thăm dò từ

2

GS.TS Tôn Tích Ái

18

7060112

Thăm dò điện phân giải cao từ tellua và Georada

3

PGS.TS Nguyễn Trọng Nga

 

19

7060113

Phóng xạ mỏ và phóng xạ môi trường

2

GS.TS Lê Khánh Phồn

20

7060114

Thăm dò địa chấn phân giải cao

3

PGS.TS Phan Thiên Hương

21

7060108

Tin học ứng dụng

2

PGS.TS Phan Thiên Hương

22

7060121

Xử lý và phân tích số liệu trọng lực

2

TS. Nguyễn Như Trung

23

7060115

Địa động lực và cấu trúc sâu vỏ quả đất

2

TSKH Lê Duy Bách

PGS.TS Trần Thanh Hải

24

7060116

Hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu vật lý địa cầu

2

GS.TS Bùi Công Quế

25

7060117

Động đất - Xử lý số liệu động đất

3

PGS.TS Cao Đình Triều

26

7060119

Địa vật lý ứng dụng trong vật lý địa cầu

3

PGS.TS Nguyễn Văn Giảng

27

7060122

Ứng dụng địa vật lý trong khoáng sản và môi trường

3

PGS.TS Nguyễn Trọng Nga

GS.TS Lê Khánh Phồn

PGS.TS Phan Thiên Hương

28

7060123

Phân tích đặc tính vỉa chứa theo phương pháp địa vật lý

3

TS. Nguyễn Thanh Tùng

III

7060130

Luận văn thạc sỹ

13

Bộ môn ĐVL

Tổng

45

 

 

V. Kế hoạch đào tạo

TT

Mã số

Tên môn học

Khối lượng

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

 

I

 

Nhóm các học phần bắt buộc

17

 

 

 

 

1

I.1

 

Các học phần chung

3

 

 

 

 

1

1

7020101

Triết  học

3

 

 

 

 

1

I.2

 

Các học phần cơ sở và chuyên ngành

14

 

 

 

 

1

2

7060102

Trọng lực nghiên cứu cấu trúc

2

1

1

 

 

1

3

7060103

Thăm dò điện 3 chiều

2

1

1

 

 

1

4

7060104

Địa vật lý hạt nhân

2

1

1

 

 

1

5

7060105

Địa chấn dầu khí và công trình

2

1

 

 

1

1

6

7060106

Các thành tựu mới trong Địa vật lý giếng khoan

2

1

1

 

 

1

7

7060107

Các hệ thống xử lý số liệu ĐVL

2

1

1

 

 

1

8

7040101

Địa kiến tạo

2

1

 

0.5

0.5

1

II

 

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 15 TC theo hướng chuyên sâu)

15

 

 

 

 

2

9

7060226

Địa chất dầu khí và các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí

2

1

 

 

1

2

10

7060227

Trầm tích học và phân tích các bể trầm tích

2

1

 

 

1

2

11

7060109

Địa chấn địa tầng và địa chấn 3D

3

1

1

 

1

2

12

7060110

Địa vật lý giếng khoan dầu khí

3

2

 

 

1

2

13

7060427

Khoan khai thác dầu khí

2

 

 

 

 

2

14

7060120

Các thành tựu mới trong Địa chất - Địa vật lý Dầu khí và biển

3

1

1

 

1

2

15

7040426

Địa chất các mỏ khoáng

3

2

 

 

1

2

16

7060111

Thăm dò từ chính xác cao

2

1

 

 

1

2

17

7060101

Địa từ và thăm dò từ

2

1

1

 

 

1

18

7060112

Thăm dò điện phân giải cao từ tellua và Georada

3

2

 

 

1

2

19

7060113

Phóng xạ mỏ và phóng xạ môi trường

2

1

 

 

1

2

20

7060114

Thăm dò địa chấn phân giải cao

3

1

1

 

1

2

21

7060108

Tin học ứng dụng

2

1

 

1

 

1

22

7060121

Xử lý và phân tích số liệu trọng lực

2

1

1

 

 

2

23

7060115

Địa động lực và cấu trúc sâu vỏ quả đất

3

2

 

 

1

2

24

7060116

Hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu vật lý địa cầu

2

1

 

 

1

2

25

7060117

Động đất - Xử lý số liệu động đất

3

2

 

 

1

2

26

7060119

Địa vật lý ứng dụng trong vật lý địa cầu

3

2

 

 

1

2

27

7060122

Ứng dụng địa vật lý trong khoáng sản và môi trường

3

1

 

0.5

1.5

2

28

7060123

Phân tích đặc tính vỉa chứa theo phương pháp địa vật lý

3

1.5

 

 

1.5

2

III

7060130

Luận văn thạc sỹ

13

 

 

 

 

3

 

 

Tổng

45

 

 

 

 

 

 

KHOA DẦU KHÍ

 

 

 

 

 

TS  Nguyễn Thế Vinh

BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ

 

 

 

 

 

PGS.TS Phan Thiên Hương

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG HỌC PHẦN  BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ QUẢN LÝ

 

TT

Mã số

Tên môn học

K.lượng

(TC)

Ngành (chuyên ngành)

đào tạo

1

7060101

Địa từ và thăm dò từ

2

Kỹ thuật địa vật lý

2

7060102

Trọng lực nghiên cứu cấu trúc

2

Kỹ thuật địa vật lý

3

7060103

Thăm dò điện 3 chiều

2

Kỹ thuật địa vật lý

4

7060104

Địa vật lý hạt nhân

2

Kỹ thuật địa vật lý

5

7060105

Địa chấn dầu khí và công trình

2

Kỹ thuật địa vật lý

6

7060106

Các thành tựu mới trong Địa vật lý giếng khoan

2

Kỹ thuật địa vật lý

7

7060107

Các hệ thống xử lý số liệu ĐVL

2

Kỹ thuật địa vật lý

8

7060108

Tin học ứng dụng

2

Kỹ thuật địa vật lý

9

7060109

Địa chấn địa tầng và địa chấn 3D

3

Kỹ thuật địa vật lý

10

7060110

Địa vật lý giếng khoan dầu khí

3

Kỹ thuật địa vật lý

11

7060120

Các thành tựu mới trong Địa chất - Địa vật lý Dầu khí và biển

3

Kỹ thuật địa vật lý

12

7060111

Thăm dò từ chính xác cao

2

Kỹ thuật địa vật lý

13

7060112

Thăm dò điện phân giải cao từ tellua và Georada

3

Kỹ thuật địa vật lý

14

7060113

Phóng xạ mỏ và phóng xạ môi trường

2

Kỹ thuật địa vật lý

15

7060114

Thăm dò địa chấn phân giải cao

3

Kỹ thuật địa vật lý

16

7060121

Xử lý và phân tích số liệu trọng lực

2

Kỹ thuật địa vật lý

17

7060115

Địa động lực và cấu trúc sâu vỏ quả đất

3

Kỹ thuật địa vật lý

18

7060116

Hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu vật lý địa cầu

2

Kỹ thuật địa vật lý

19

7060117

Động đất - Xử lý số liệu động đất

3

Kỹ thuật địa vật lý

20

7060119

Địa vật lý ứng dụng trong vật lý địa cầu

4

Kỹ thuật địa vật lý

21

7060122

Ứng dụng địa vật lý trong khoáng sản và môi trường

3

Kỹ thuật địa vật lý

22

7060123

Phân tích đặc tính vỉa chứa theo phương pháp địa vật lý

3

Kỹ thuật địa vật lý

III

7060130

Luận văn thạc sĩ

13

Kỹ thuật địa vật lý

 

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Đức Công

Ngày 07/10/2015, NCS Lê Đức Công của Bộ môn Địa vật lý đã bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài:

"Áp dụng phương pháp thăm dò địa chấn để xác định đặc điểm cấu trúc địa chất phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí bể Tư Chính - Vũng Mây"

Xem tiếp...

Lịch nộp đồ án mềm và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Địa vật lý K55

Bộ môn Địa vật lý xin thông báo về lịch nộp đồ án mềm và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên lớp Địa vật lý K55 như sau:

1. Lịch nộp đồ án mềm: ngày thứ hai (18/5/2015)

2. Lịch bảo vệ tốt nghiệp: ngày 2 - 3/6/2015

Sinh viên lưu ý nộp 3 quyển đồ án mềm có chữ ký của thầy (cô) hướng dẫn để phản biện

Trong thời gian này lớp trường lớp Địa vật lý K55 có trách nhiệm làm giấy thanh toán ra trường cho tập thể lớp để kịp lấy hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp trước ngày 2/6/2015/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------