Lịch báo cáo NCKHSV cấp Cơ sở

Thông báo thời gian báo cáo NCKHSV cấp cơ sở và mẫu báo cáo tổng kết và bài báo:

- Thời gian báo cáo: 8h sáng ngày 17/04/2014

- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Khoan - Khai thác

Mẫu báo cáo tổng kết đề tài đính kèm bên dưới.