Thông báo tuyển dụng của Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có nhu cầu tuyển dụng 02 Kỹ sư Địa vật lý trong năm 2016

Chi tiết về thông tin tuyển dụng có trong file đính kèm.

Bộ môn xin thông báo để các sinh viên đã tốt nghiệp, và các sinh viên K56 được biết.

Trân trọng./.