Chương trình đào tạo theo niên giám 2013

chương trình đào tạo theo niên giám 2013, hai ngành: Khoan - Khai thác và Khoan thăm dò - Khảo sát