Một số lưu ý khi đăng ký môn tự chọn B

Sinh viên khi đăng ký môn tự chọn B cần chú ý các học phần sau không được tính vào điểm tích lũy:

 

Ngành Khoan – Khai thác

Ngành Khoan thăm dò – Khảo sát

Hướng chuyên sâu

Công nghệ Khoan dầu khí

 

Hướng chuyên sâu

Công nghệ Khai thác dầu khí

 

Khoan – khai thác đại cương (4060403)

 

Công nghệ khoan dầu khí (4060413)

 

Thiết bị khoan dầu khí 2 (4060512)

Khoan – khai thác đại cương (4060403)

 

Công nghệ khai thác dầu khí (4060414)

 

Thiết bị khai thác dầu khí 2 (4060513)

Khoan – khai thác đại cương (4060403)

 

Khoan thăm dò – Khảo sát (4060426)