Kế hoạch bào vệ tốt nghiệp k55

Theo tinh thần cuộc họp ngày 8 tháng 5 năm 2015, Bộ môn thông báo kế hoạch nộp đồ án tốt nghiệp và thời gian bảo vệ tốt nghiệp đến toàn thể các thầy cô giáo phụ trách hướng dẫn tốt nghiệp và sinh viên K55 trực thuộc Bộ môn như sau: 

  Lớp KKT55 VT  Lớp KTD55 Lớp KKT55 HN
Thời gian Nộp ĐATN 28/5/15 08/6/15 15/6/15
Bảo vệ TN 09/6/15 18/6/15 25/6/15

 Đề nghị các thầy cô giáo và các em sinh viên nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch trên./.

Zip Boots Designer Shoes