Chương trình đào tạo theo niên giám 2013

chương trình đào tạo theo niên giám 2013, hai ngành: Khoan - Khai thác và Khoan thăm dò - Khảo sát

Chương trình đào tạo năm 2012

Chương trình đào tạo theo niên giám 2012

Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Khoan - khai thác dầu khí

 

Xem tiếp...

Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Khoan thăm dò - khảo sát

 

Xem tiếp...