Một số hình ảnh đi thực tế của Cán bộ Bộ môn

- Chuyến đi thực tế tại giàn West Tucana

 

- Chuyến đi thực tế tại giàn PVD 3