Thông báo NCKH SV năm 2016-2017 (lần thứ 30)

Theo thông báo số 281/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở dưới) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên lần thứ 30 theo mẫu 2 (trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 09/9/2016.

Trân trọng!

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2016-2017
BỘ MÔN KHOAN - KHAI THÁC
STT TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN SĐT GHI CHÚ
1 Nghiên cứu khả năng thành tạo hydrate trong quá trình khoan các giếng khoan nước sâu TS. Lê Quang Duyến 0982380188  
2 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công các lỗ khoan ngang tháo nước trong hầm lò mỏ Thống Nhất TS. Nguyễn Trần Tuân 0989556779  
3 nghiên cứu khả năng thi công các lỗ khoan thăm dò thẳng đứng trong hầm lò mỏ than Nam Mẫu  
4 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý dầu - nước bằng bình tách tĩnh điện ThS. Doãn Thị Trâm 0904698066  
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của tính dính ướt đến hệ số thu hồi dầu đối tượng cát kết mỏ Tê Giác Trắng ThS. Nguyễn Văn Thành 0975295213  
6 Nghiên cứu lựa chọn mũi khoan thích hợp để nâng cao hiệu quả khoan trong tầng móng mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Hoàng Dung 0912914799  
7 Nghiên cứu một số giải pháp để nâng cao chất lượng trám xi măng các giếng khoan mỏ Mộc Tinh GVC. Lê Văn Thăng 0983552578  
8 Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan rửa ngược để thi công các lỗ khoan cọc nhồi GVC. ThS. Hồ Quốc Hoa 0905661958  
9 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao tỷ lệ mẫu khoan than vùng mỏ Mạo Khê  
10 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất của dung dịch khi khoan qua tầng sét trương nở mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Trần Đình Kiên 0903226132  
11 Nghiên cứu đặc tính tương tác đá chứa - chất lưu của đối tượng móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng GVC.TS. Nguyễn Thế Vinh 0983655056  
12 Khảo sát giếng để xác định chế độ làm việc cho giếng 9009 khai thác bằng gaslift liên tục tại mỏ Bạch Hổ ThS. Vũ Thiết Thạch 0915704989