Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp sinh viên K58 Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Khoan - Khai thác thông báo đến các lớp sinh viên chuyên ngành Khoan - Khai thác và Khoan thăm dò - Khảo sát K58 kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp như sau:

Lớp sinh viên

Thời gian nộp ĐATN

Thời gian bảo vệ ĐATN
KKT 58VT 30/05/2018 08/06/2018
KTD 58 06/06/2018 15/06/2018
KKT 58A 11/06/2018 28/06/2018
KKT 58B 11/06/2018 29/06/2018

Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đã thông báo.

Boots