BM Lọc - Hóa dầu thông báo NCKH SV năm 2011

        Căn cứ thông báo số 148/TB.MĐC-KHCN ngày 29/9/2010 của Hiệu trưởng về việc đăng ký đê tài nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) 2011, Bộ môn Lọc – Hóa dầu thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên ngành Lọc – Hóa dầu thuộc tất cả các hệ đào tạo và địa điểm đào tạo kế hoạch đăng ký đề tài NCKHSV-2011 của Bộ môn như sau:

NIKE AIR FORCE

Xem tiếp...