Phân công hướng dẫn ĐATN ngành TBDK khóa54

Bộ môn Thiết bị Dầu khí và công trình đã họp phân công hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp cho các lớp sinh viên ngành TBDK khóa 54 tại Hà Nội và Vũng Tàu. Các lớp sinh viên xem file danh sách phân công hướng dẫn đính kèm và sớm liên hệ với cán bộ hướng dẫn để chuẩn bị nội dung thực tập và viết đồ đồ án. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, Bộ môn sẽ thông báo trực tiếp cho các lớp và cập nhật trên website của khoa Dầu khí.