Thông báo lịch Nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH SV 2015 cấp Bộ môn

Bộ môn Thiết bị dầu khí & Công trình thông báo:

Bộ môn tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại Bộ môn vào lúc 8h30, ngày 15 tháng 4 năm 2015 (thứ 4) tại văn phòng Bộ môn. Đề nghị các nhóm sinh viên tham gia làm NCKH SV 2015 khẩn trương hoàn thiện báo cáo để trình bày trước Hội đồng nghiệm thu đúng thời gian quy định.