Lịch sử phát triển

Khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ- Địa chất được thành lập tháng 10 năm 1977, trên cơ sở tách từ khoa Địa chất thăm dò và Địa chất công trình, với 3 bộ môn: Địa vật lý, Khoan- Khai thác và Địa chất dầu khí. Để đáp ứng kịp với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Dầu khí, bộ môn Lọc- Hoá dầu được thành lập năm 1994. Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình được thành lập năm 2004, trên cơ sở tách ra từ bộ môn Khoan- Khai thác. Hiện nay, khoa Dầu khí gồm có 5 bộ môn: Địa vật lý, Khoan- Khai thác, Địa chất Dầu khí, Lọc- Hoá dầu và Thiết bị Dầu khí & Công trình.