Thành tích

    Đào tạo:

- Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 4471 sinh viên. Trong đó: ĐVL: 798, KKT: 2540, ĐCD: 314, LHD: 604, TBDK-CT: 215
- Số lượng sinh viên cao học đã tốt nghiệp: 104 sinh viên. Trong đó: ĐVL: 35, KKT: 45, TBDK-CT: 24
- Số lượng NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: 48. Trong đó: ĐVL: 20, KKT: 22, ĐCD: 6

    Nghiên cứu khoa học:

      Tập thể cán bộ khoa Dầu khí đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tỉnh, Thành, Ngành, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và các Hợp đồng khoa học - chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước: 36.

- Số lượng Dự án sản xuất thử nghiệm cấo Bộ: 01

- Số lượng đề tài cấp Bộ: 62
- Số lượng đề tài cơ sở: 29
- Các hợp đồng nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.: trên 200.