Training phần mềm Schlumberger

Theo kế hoạch công ty Schlumberger sẽ training cho cán bộ Khoa Dầu khí phần mềm Petrel RE và ECLIPSE  từ ngày 12-14/10/2015 trong gói tài trợ phần mềm cho phòng xử lý số liệu DK.
 
Vậy đề nghị các Bộ môn tổng hợp danh sách cán bộ đăng ký tham dự và gửi về VPK chậm nhất ngày 01/10/2015.
 
Trân trọng.
Nike Shoes