Thông báo tuyển dụng năm 2007 của Tập đoàn dầu khí VN

Thông báo tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn dầu khí Việt nam. Hạn nộp hồ sơ 12.9. 2007

chi tiết xem tại: http://www.humg.edu.vn/daukhi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=88&Itemid=329

Nike Kyrie