Mô hình hợp tác tiêu biểu giữa nhà trường và doanh nghiệp

T?p doàn D?u khí và ÐH M? - Ð?a ch?t ký th?a thu?n h?p tác du?i s? ch?ng ki?n c?a Th? tru?ng Tr?n Quang Quý và lãnh d?o T?p doàn D?u khí. ?nh: gdtd.vn
Tập đoàn Dầu khí và ĐH Mỏ - Địa chất ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí. Ảnh: gdtd.vn

(GD&TĐ)-Sự hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với Trường ĐH Mỏ - Địa chất không chỉ mang lại hiệu quả cho nhà trường, cho ngành dầu khí mà còn là mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp trong các trường ĐH Việt Nam hiện nay.

Xem tiếp...