Khoa học - Công nghệ

+ Thành tích:

      Tập thể cán bộ khoa Dầu khí đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tỉnh, Thành, Ngành, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và các Hợp đồng khoa học - chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước: 36.

- Số lượng Dự án sản xuất thử nghiệm cấo Bộ: 01

- Số lượng đề tài cấp Bộ: 62
- Số lượng đề tài cơ sở: 29
- Các hợp đồng nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.: trên 200.

+ Hướng nghiên cứu chính:

- Áp dụng các thành tựu Khoa học và Công nghệ mới trong tìm kiếm thăm dò dầu khí, tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn, khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình, tìm kiếm - khai thác tài nguyên nước dưới đất, nghiên cứu môi trường và tai biến địa chất.
- Phân tích bồn trầm tích, đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực. Đánh giá và dự báo chất lượng tầng chứa dầu khí và các phương pháp phân tích trạng thái khai thác và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí.

- Nghiên cứu quy trình công nghệ kỹ thuật khoan các giếng khoan ngang và các giếng khoan đa đáy trong thăm dò và khai thác dầu khí.

- Nâng cao hệ số thu hồi dầu ở tầng móng của các mỏ ở thềm lục địa Nam Việt Nam.

- Vận chuyển, xử lý và tàng chứa Dầu khí.

- Nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị khoan - khai thác trong môi trường biển.
- Nghiên cứu xúc tác trong công nghệ Lọc hoá dầu. Lập phần mềm mô phỏng quá trình và thiết bị trong công nghệ chế biến dầu khí. Nghiên cứu chế biến nhiên liệu sạch. Tổng hợp, sản xuất dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng thuỷ lực…. Đánh giá và định hướng sử dụng hiệu quả nguồn dầu và khí. Chế biến khí tự nhiên.