Hội nhà giáo Total giảng dạy tại Trường năm 2010

Tiếp theo sự thành công trong việc tổ chức các khóa học trong các năm 2008 2009 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hiệp hội các giáo sư của Công ty dầu khí Total sẽ tiếp tục giảng dạy 02 khóa học Conventional and Deep Offshore Pipelines và Applied Geostatistics tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Running Shoes & Gear

Thông tin về các khóa học năm 2010.