ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Theo đề nghị của Khoa Dầu khí, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đồng ý cho phép các kỹ sư chuyên ngành Thiết bị Dầu khí được tham gia dự tuyển Cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, mã số: 60520604 bắt đầu từ năm 2006.