Thông báo Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2016-2017- Bộ môn Địa vật lý

Theo thông báo số 281/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Nhà trường, Bộ Địa vật lý xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn dựa trên đề xuất tên đề tài (file đính kèm) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên lần thứ 30 theo mẫu 2 (trong file pdf đính kèm) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Địa vật lý, chậm nhất ngày thứ Ba 06/9/2016.