Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn

28/08/2020

Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn, bộ môn Địa vật lý

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Duy Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

10/06/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.