CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ PHỐI HỢP GIỮA ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT VÀ HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NGHỆ NEW MEXICO (NMIMT)

18/12/2019

Chương trình đào tạo liên kết bậc đại học ngành kỹ thuật dầu khí phối hợp giữa Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMIMT) được thực hiện theo khung chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dầu khí của NMIMT. Chương trình học bao gồm 47 học phần với tổng số 134 tín chỉ. Chương trình giảng dạy và đề cương các học phần (đạt chuẩn theo ABET) được NMIMT cung cấp.