Đào tạo

20/01/2006

 * Đào tạo đại học:  Các ngành

 Kỹ thuật Dầu khí : gồm các chuyên ngành: Địa chất dầu khí; Khoan khai thác; Khoan thăm dò - khảo sát; Thiết bị dầu khí.

 Công nghệ kỹ thuật hóa học: chuyên ngành Lọc - Hóa dầu

 Kỹ thuật địa vật lý: chuyên ngành địa vật lý

 * Đào tạo sau đại học: Các ngành

 CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật dầu khí

 CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Địa vật lý

 CTĐT trình đô thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học

 CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Địa vật lý

 CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật dầu khí

 - CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật địa chất (Chuyên ngành: Địa chất dầu khí)