Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

15/05/2020

1. Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ  đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển đất nước trong lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng, Khoáng sản và Hóa chất.

2. Tầm nhìn
Đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ Khoa học - Công nghệ có uy tín trong lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng, Khoáng sản, Vật liệu và Hóa chất.

3. Giá trị cốt lõi
Đoàn kết - Liêm chính - Trách nhiệm - Sáng tạo - Chất lượng