Lịch sử phát triển

02/05/2020

Khoa Dầu khí nay là Khoa Dầu khí và Năng lượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo quyết định số 1429-QĐ/TC ngày 21 tháng 10 năm 1977 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nay là Bộ GDĐT, trên cơ sở sát nhập bộ môn Khoan thăm dò (nay là bộ môn Khoan - Khai thác) từ khoa Địa chất công trình, bộ môn Địa vật lý từ khoa Địa chất thăm dò và thành lập một bộ môn mới là bộ môn Địa chất dầu khí. Để đáp ứng kịp với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp Dầu khí, tiến tới hoàn thiện quy trình đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ khâu Thượng nguồn đến khâu Hạ nguồn trong chuỗi hoạt động, Tìm kiếm - Thăm dò, Khai thác, Vận chuyển, và Chế biến biến dầu khí, bộ môn Lọc - Hóa dầu đã được thành lập năm 1994. Tiếp sau đó, bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình được thành lập năm 2004, trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Khoan - Khai thác. Từ năm 2023, Khoa Dầu khí đổi tên gọi mới là Khoa Dầu khí và Năng lượng.

Trải qua hơn 45 năm, Khoa Dầu khí đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng lớn mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, NCKH, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí và các lĩnh vực khác về các khoa học trái đất, tài nguyên, môi trường...