Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động KHCN giai đoạn 2021 - 2025

29/05/2020

  1. Mục tiêu:

- Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đa lĩnh vực, chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Đề xuất và trực tiếp thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giải pháo nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động KHCN.

- Nâng cao số lượng công trình khoa học công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế;

- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của các Bộ môn, của Khoa Dầu khí và của Nhà trường;

- Nâng cao được uy tín, vị thế khoa học của cán bộ viên chức của Khoa trong các lĩnh vực dầu khí, xây dựng, kỹ thuật hóa học và khoáng sản;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học các cấp, đặc biệt cấp Nhà nước.

  1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà Nhà trường đề ra, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các chương trình, đề tài KHCN các cấp.

- Tham gia tích cực vào các chương trình KHCN do các quỹ tài trợ.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sản xuất để phát triển khoa học. Xây dựng các đề tài phục vụ các doanh nghiệp, địa phương. Liên kết với các tập đoàn, tổng công ty, viện nghiên cứu dựa trên tiềm lực, thế mạnh về các lĩnh vực nghiên cứu trong Khoa.

- Ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng chương trình, đề tài giải quyết các vấn đề về lĩnh vực công nghiệp dầu khí, năng lượng tái tạo, khoáng sản và môi trường, xây dựng công trình ngầm. 

- Tiếp tục xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Khoa.

- Có cơ chế chính sách và tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ để phát triển những dự án sản xuất ra sản phẩm thương mại.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, sinh hoạt học thuật, hội thảo trong nước và quốc tế.