TS. Nguyễn Quốc Thập

28/08/2020

TS. Nguyễn Quốc Thập

Ngày sinh: 02/8/1960

Quê quán: Trực Thành, Trực Ninh, Nam Định

Cựu sinh viên Địa vật lý Khóa 23

Nội dung đồ án tốt nghiệp: Minh giải tài liệu Karota khí trong quá trình khoan các giếng khoan thăm dò dầu khí Miền võng Hà Nội

Thầy hướng dẫn tốt nghiệp: PGS.TS. Nguyễn Văn Phơn

Tóm tắt quá trình công tác:

+ 3/1984 - 5/1986 Kỹ sư Địa Vật lý- Phòng Địa Vật lý, Viện Dầu khí Việt Nam, Hà Nội;

+  5/1986 - 3/1990 Kỹ sư Trưởng Địa Vật lý, Công ty liên doanh Vietsovpetro , TP Vũng Tàu;

+ 3/1990 - 3/1993 Kỹ sư Địa Vật lý, Công ty PV II, TP Hồ Chí Minh;

+ 3/1993 - 3/ 2000 Kỹ sư dầu khí trưởng, Công ty Dầu khí Anh (BP) tại TP Hồ Chí Minh;

+ 3/2000 - 9/2002 Phó Phòng phụ trách Phòng Công nghệ mỏ, Trưởng Phòng Công nghệ mỏ, Công ty Giám sát hợp đồng chia sản phẩm dầu khí, sau là Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí tại Hà Nội;

+ 9/2002 - 4/2003 Phó Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí;

+ 4/2003 - 5/2006 Phó Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí kiêm Giám đốc Dự án Thăm dò khai thác dầu khí của Công ty tại An-giê-ri;

+ 5/2006 -5/2007 Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí, Hà Nội;

+  5/2007- 1/2008 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Hà Nội;

+ 1/2008-4/2008 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Hà Nội;

+ 4/2008 – 7/2009 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Hà Nội;

+ 7/2009 – 12/2014: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

+ 12/2014 – nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Các chức vụ kiêm nhiệm khác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 2012); Phó Tổng biên tập Tạp chí Năng lượng Việt Nam (từ 11.2011); Tổng biên tập Tạp chí Dầu khí (từ 07.2014), Phó Tổng biên tập TCDK (11.2012).